Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos - Intervención General de la Administración del Estado
Administración Presupuestaria

Guia de navegació

Com navegar pel Portal d'Internet de l'Administració Pressupostària? www.pap.minhafp.gob.es

En la capçalera s'identifica a la Secretaria d'Estat de Pressupostos i Despeses del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública que configura l'àmbit de l'Administració pressupostària

Se situen així mateix en aquesta zona els accessos a les versions del portal en les diferents llengües oficials de l'Estat i, a més, en anglès.

També es troben l'accés a la pàgina d'inici de la navegació, el mapa del portal i l'accés a adreces de correu de contacte per atendre les consultes dels usuaris sobre els continguts publicats, així com opcions de cerca.

En la part superior es pot accedir a notícies d'actualitat del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, especialment a aquelles relacionades amb l'àmbit funcional d'aquest Portal.

El cos central, zona superior, s'estructura en tres canals:

 • Secretaria d'Estat de Pressupostos i Despeses
 • Intervenció General de l'Administració de l'Estat
 • Oficina virtual

La zona inferior del cos central es dedica a destacar les novetats que els centres directius, gestors dels continguts del portal de l'Administració pressupostària han volgut significar.

A més, en la part inferior figuren accessos a campanyes institucionals de l'Administració General de l'Estat.

En el peu de pàgina s'inclou l'enllaç a aquesta guia i s'indiquen diversos estàndards que compleix aquest portal.

Logo SEPG 

Secretaria d'Estat de Pressupostos i Despeses

Òrgan superior al que, sota la dependència del Ministre d'Hisenda i Funció Pública, li correspon dirigir i coordinar :

 • La formulació de criteris i objectius de política pressupostària, la programació plurianual dels programes de despeses i ingressos del sector públic estatal, i l'elaboració dels Pressupostos Generals de l'Estat, el seu seguiment i avaluació de la seva execució, a través de la Direcció general de Pressupostos.
 • La planificació, programació i pressupost dels costos de personal del sector públic estatal i el reconeixement i pagament de les pensions del Règim General de Classes Passives, tot això, a través de la Direcció general de Costos de Personal i Pensions Públiques.
 • El disseny, planificació i gestió dels fons comunitaris i l'execució estatal de la política d'incentius regionals, així com el seguiment i gestió de la participació espanyola al pressupost comunitari de la Unió Europea, a través de la Direcció general de Fons Comunitaris.

Així mateix, es troba adscrita a la Secretaria d'Estat de Pressupostos i Despeses, la Intervenció General de l'Administració de l'Estat.

En l'exercici d'aquestes funcions, el seu titular coordina la Comissió de Polítiques de Despesa i la Comissió d'Ingressos, presidint-les en absència del Ministre d'Hisenda i Funció Pública, i presideix les Comissions d'Anàlisis de Programes, ostentant a més la vicepresidència de la Comissió de Coordinació Financera d'Actuacions Immobiliàries i Patrimonials. Presideix també el Comitè d'Inversions Públiques i el Consell Rector d'Incentius Regionals, sent a més titular de la Delegació Especial del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública en RENFE-Operadora, depenent les unitats administratives integrants d'aquesta Delegació orgànica i funcionalment del mateix..

A través d'aquestes pàgines es pot obtenir informació actualitzada de totes les seves actuacions i comunicar amb les diferents unitats a través de les adreces de contacte indicades.

Organització i Aspectes Generals.

En aquest apartat es presenta l'estructura organitzativa i funcions de la Secretaria d'Estat de Pressupostos i Despeses i dels seus òrgans directius:

 • Direcció general de Pressupostos.
 • Direcció general de Costos de Personal i Pensions Públiques.
 • Direcció general de Fons Comunitaris.

Pressupostos Generals de l'Estat

Aquest apartat conté, per a l'exercici en curs, la informació relativa als Pressupostos Generals de l'Estat, tant els aprovats com els projectes dels mateixos. El contingut dels Pressupostos està explicat i resumit en diversos llibres: el llibre groc, de presentació del projecte dels Pressupostos a les Corts Generals;  i el llibre blau, d'introducció i estructures pressupostàries.

Facilita l'accés a informació referent a:

 • Pressupostos d'exercicis anteriors
 • Pressupostos de la Unió Europea, de les Comunitats Autònomes i de les Entitats Locals
 • Normativa pressupostària
 • Informe econòmic i financer
 • Estadístiques pressupostàries
 • Una altra documentació pressupostària. A través d'aquesta pàgina es pot accedir a la següent informació:
  • Documents de treball
  • Bases de dades macroeconòmics
  • Programes economètrics
  • Una altra documentació

Fons de la Unió Europea

La Direcció general de Fons Comunitaris és l'òrgan de l'Administració Central responsable de l'estudi, avaluació i coordinació de la gestió de l'aplicació a Espanya dels Fons Estructurals Comunitaris, especialment del FEDER, i del Fons de Cohesió, sense perjudici de les competències que en aquesta matèria els correspon a altres entitats de l'Administració. Així mateix s'encarrega de la gestió dels Incentius Regionals i de les relacions financeres i pressupostàries amb la Unió Europea.

El lloc web conté informació i serveis relatius a la política regional i els seus instruments, tant en relació amb els fons comunitaris en els diferents períodes com respecte als incentius regionals.

Pensions de Classes Passives

A la pàgina web de la Direcció general de Costos de Personal i Pensions Públiques s'ofereix informació detallada i actualitzada dels diferents tipus de prestacions que es gestionen:

 • Pensions del Règim del Classes Passives de l'Estat
 • Pensions de la legislació especial derivada de la guerra civil
 • Bestretes del Fons de Garantia d'Aliments
 • Ajudes a les víctimes de delictes violents i contra la llibertat sexual

Aquí es podrà obtenir els formularis per sol·licitar tals prestacions; conèixer la normativa que les regula, així com el procediment administratiu que se segueix per al seu reconeixement o calcular l'import de la seva futura pensió, si és un funcionari proper a jubilar-se; o consultar les diferents convocatòries de prestacions socials de l'Estat, del Mutualisme Administratiu i de les Comunitats.

Costos de Personal

La Direcció general de Costos de Personal i Pensions Públiques té al seu càrrec, entre altres funcions, l'exercici de les competències legalment atribuïdes al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública en matèria de costos derivats de mesures relatives a les retribucions del personal actiu i de la dotació de llocs de treball dels òrgans de l'Administració. El lloc web conté informació sobre normativa; estadístiques en relació amb aquestes funcions i memòria d'activitats.

Seu electrònica de la Direcció general de Costos de Personal i Pensions Públiques

La seu electrònica de la Direcció general de Costos de Personal i Pensions Públiques permet als ciutadans, en el seu propi nom o a través dels seus representants, la gestió per Internet de determinats tràmits relacionats amb les pensions i prestacions de Classes Passives, entre els quals cal citar els següents.

 • Consulta de dades personals i econòmics de les pensions abonades per Classes Passives.
 • Obtenció d'informes: rebuts de la nòmina actual i de les nòmines anteriors (els últims dotze mesos), informe de la revaloració de l'any en curs.
 • Obtenció de certificats: certificat de retencions a compte de l'IRPF, certificats de pensions en alta (mensuals i anuals), certificat de pensionista, certificat negatiu, certificat de pensionista de jubilació per incapacitat/retiro per inutilitat.
 • Consulta d'estat de tramitació de la pensió o prestació abonada per Classes Passives o dels recursos interposats en matèria de Classes Passives.

Seu electrònica de la Direcció general de Fons Comunitaris

La seu electrònica de la Direcció general de Fons Comunitaris permet als ciutadans, l'accés als serveis electrònics de l'àmbit dels Incentius Regionals i dels Fons Comunitaris.

Logo IGAE 

Intervenció General de l'Administració de l'Estat

La Intervenció General de l'Administració de l'Estat, adscrita a la Secretaria d'Estat de Pressupostos i Despeses amb rang de sotssecretaria, té al seu càrrec:

 • El control intern mitjançant l'exercici de la funció interventora, del control financer permanent i de l'auditoria pública.
 • El seguiment i control de subvencions i ajudes públiques i l'administració i custòdia de la Base de dades Nacional de Subvencions,  d'acord amb l'establert en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
 • L'adreça i la gestió de la comptabilitat pública en els termes establerts en la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària.
 • La formació dels comptes econòmics del sector públic.
 • La classificació de les unitats públiques i la realització d'informes sobre el tractament de les operacions realitzades pel sector públic, d'acord amb la normativa reguladora de la comptabilitat nacional.
 • La gestió de la informació economicofinancera derivada de l'exercici de les seves funcions comptables i de control.
 • La relació amb les hisendes territorials a l'efecte de la informació comptable que han de remetre per a la formació dels comptes econòmics del sector públic.
 • La planificació, disseny i execució de la política informàtica de la Secretaria d'Estat de Pressupostos i Despeses i de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, el suport informàtic de les activitats i l'assessorament, coordinació i instrumentació dels projectes informàtics dels seus òrgans.
 • Les actuacions derivades de l'exercici del control dels fons comunitaris, pel que fa a l'exercici de les funcions d'Autoritat d'Auditoria en aquells programes en els quals la IGAE tingui tal condició.
 • L'auxili i col·laboració amb l'Administració de Justícia en aquells procediments relatius a delictes relacionats amb les funcions i competències que l'ordenament jurídic li atribueix, dins de les condicions i límits fixats en el corresponent conveni amb el Ministeri de Justícia.
 • Integració i gestió de l'Inventari d'Ens del Sector Públic Estatal, Autonòmic i Local i la seva publicació com a instrument que garanteixi l'ordenació, informació, transparència i control de les entitats del sector públic.
 • La coordinació de les accions encaminades a protegir els interessos financers de la Unió Europea contra el frau.

Organització i Aspectes Generals

S'ofereix informació relativa a:

 • Organització i funcions de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat
 • Oferta d'ocupació pública
 • Concursos de personal
 • Licitacions públiques en curs

Comptabilitat Nacional

On pot trobar-se entre una altra informació, dades del sector Administracions Públiques i els seus subsectors, elaborats en termes de comptabilitat nacional, d'acord als criteris de delimitació institucional i valoració d'operacions establerts pel Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals de la Unió Europea (SEC 2010). La informació disponible es troba estructurada als següents apartats

 • Informació general
 • Informació Administracions Públiques
  • Informació del sector Administracions Públiques (S.13)
  • Informació Administració Central (S.1311)
  • Informació Administració Seguretat Social: Subsector Fons de la Seguretat Social (S.1314)
  • Informació Comunitats Autònomes: Subsector Administració Regional (S.1312)
  • Informació Corporacions Locals: Subsector Administració Local (S.1313)
 • Informació empreses públiques
 • FMI: Projecto NEDD/SDDS. Operacions no financeres

CIGAE-Central d'Informació de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat

A través de la CIGAE s'ofereix les dades del sector Administracions Públiques i les seves susbsectores, elaborats en termes de comptabilitat nacional, d'acord amb els criteris de delimitació institucional i valoració d'operacions establerts pel Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals de la Unió Europea.

Execució Pressupostària

Proporciona accés a informació relativa a l'execució pressupostària del sector públic estatal, a través dels següents apartats:

 • Distribució territorial de la inversió del Sector Públic Estatal
 • Execució pressupostària Administració General de l'Estat i Organismes
  • Extracte d'execució del Pressupost. Administració General de l'Estat
  • Execució de pressupost de despeses de l'Estat. Avanç comentat de pagaments. Administració General de l'Estat
  • Execució del Pressupost. Administració General de l'Estat
  • Operacions d'execució del pressupost i de les seves modificacions i operacions de tresoreria. Administració General de l'Estat
  • Execució del Pressupost. Organismes
  • Liquidació del pressupost. Estat
  • Liquidació del pressupost. Organismes
  • Avanç de liquidació del pressupost. Estat
  • Avanç de liquidació del pressupost. Organismes
 • Execució pressupostària Sector Públic Empresarial i Fundacional Estatal
  • Liquidació del pressupost. Explotació i capital

Registre de comptes anuals del sector públic

A través del Registre de comptes anuals del sector públic s'ofereix la següent informació dels comptes anuals de les entitats integrants del sector públic estatal.

 • Compte General de l'Estat
 • Compte de l'Administració General de l'Estat
 • Comptes de la Seguretat Social
 • Comptes anuals d'entitats del sector públic administratiu estatal
 • Comptes anuals d'entitats del sector públic empresarial i fundacional estatal
 • Cercador d'entitats del sector públic estatal

Una altra informació econòmic - financera del sector públic

A través d'aquest apartat es pot accedir a la següent informació econòmica:

 • Informe sobre el Personal al servei del Sector Públic Estatal
 • Informe sobre el període mitjà de pagament a proveïdors
 • Informe sobre compliment de terminis legals de pagament
 • Informació sobre composició i estructura del sector empresarial i fundacional
 • Informe economicofinancer d'empreses estatals
 • Informe economicofinancer de fundacions estatals

Registre Comptable de Factures i Factures electròniques

A través del Registre Comptable de Factures i Factures electròniques es pot accedir entre una altra, a la següent informació:

 • Què és el registre comptable de factura
 • El registre comptable de factures de l'Administració General de l'Estat i els seus Organisme Públics
 • Tramitació de factures electròniques
 • Guia general per a la tramitació de factures electròniques
 • Manuals d'utilització dels sistemes implicats en la tramitació de factures electròniques
 • Normativa sobre el *RCF i Factures electròniques
 • Circulars i escrits sobre el *RCF i Factures electròniques
 • Guia per a les auditories dels *RCF

Control de la Despesa Pública

Es recullen sota aquest apartat les opcions d'accés a les disposicions generals del control de la gestió econòmic financera, efectuat per la Intervenció General de l'Administració de l'Estat; les disposicions específiques aplicables en matèria de fiscalització prèvia; les normes d'auditoria del sector públic i normes tècniques; i la normativa aplicable en el control financer de fons comunitaris; els plans Anuals de Control; les guies de control.

Procediments

Es proporciona en aquest apartat informació sobre el procediment de control financer de subvencions i ajudes públiques, la competència de les quals té atribuïda la Intervenció General de l'Administració de l'Estat. Així mateix, s'ofereix la possibilitat de la seva tramitació telemàtica.

Normativa i Informes

A través d'aquest apartat es pot accedir a la normativa en les matèries objecto del tractament d'aquest Portal.

Així mateix es pot accedir a les pàgines corresponents de les Intervencions Generals de Comunitats Autònomes i d'Organismes d'altres Estats amb funcions similars a les de la IGAE.

 • Marco normatiu del pressupost i despesa pública
 • Pressupostos
 • Comptabilitat Pública
 • Control Públic
 • Classes Passives
 • Costos de Personal
 • Fons Unió Europea
 • Finançament Territorial
 • Base de dades *Lei (Legislació i Informes)
 • Intervencions Generals de Comunitats Autònomes
 • Normativa de Comunitats Autònomes
 • Organismes d'Estats membres de la Unió Europea amb funcions similars
 • Organismes Estatals Iberoamericans amb funcions similars
 • OLAF. Nota de premsa
 • OLAF. Informe 2014

Publicacions

La informació sobre publicacions està classificada en aquest apartat en els següents epígrafs:

 • Catàleg de la IGAE
 • Publicacions en Línia
 • Revista Compta amb IGAE
 • XVIII Jornades de Pressupost, Comptabilitat i Control Públic

Estadístiques i Informes

Seguint l'Acord de la Comissió Delegada del Govern per a Assumptes Econòmics sobre millores en la transparència en l'àmbit de la informació econòmica i estadística proporcionada pel Govern (Consell de Ministres de 14 de gener de 2005), s'ofereixen estadístiques i informes relatius a:

 • Pressupost
 • Execució i liquidació del pressupost
 • Comptabilitat nacional
 • Pensions de classes passives
 • Costos de personal
 • Fons europeus
 • Codi de Bones Pràctiques de les Estadístiques Europees adoptat pel Comitè del Sistema Estadístic Europeu el 28 de setembre de 2011

Inventari d'Ens del Sector Públic (INVENTI)

La publicació de l'inventari d'ens del sector públic té com a objectiu oferir el coneixement de la seva estructura, dimensió i composició.

El Reial decret 696/2013, de 20 de setembre, pel qual es modifica el Reial decret 256/2012, de 27 de gener, pel qual es desenvolupa l'estructura orgànica bàsica del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, atribueix a la Intervenció General de l'Administració de l'Estat (IGAE) la integració i gestió de l'Inventari d'Ens del Sector Públic Estatal, Autonòmic i Local i la seva publicació com a instrument que garanteixi l'ordenació, informació, transparència i control de les entitats del sector públic.

Aquesta aplicació ofereix l'accés a l'Inventari d'Ens del Sector Públic, constituït per la integració de l'Inventari d'Ens del Sector Públic Estatal, Autonòmic i Local.

Inventari d'Ens del Sector Públic Estatal (INVESPE)

La publicació de l'inventari d'ens del sector públic estatal té com a objectiu oferir el coneixement de la seva estructura, dimensió i composició.

Està constituït per totes les figures jurídiques relacionades en l'article 2 de la Llei 47/2003, General Pressupostària, excepte l'Administració General de l'Estat. A més, inclou de forma diferenciada i addicional, la informació relativa als Consorcis, Fundacions i Empreses participats de forma minoritària per l'Estat, ja sigui directa o indirectament, oferint detall dels components i la seva classificació en Comptabilitat Nacional. Es faciliten a més, les seves dades generals, l'estructura de domini, les magnituds economicofinanceres més significatives, així com la distribució percentual dels ingressos que financen l'activitat de cada exercici.

Fòrum Iberoamericà de Comptabilitat Pública (FIC)

Es tracta d'un fòrum permanent de reflexió i treball entre els països Iberoamericans, Espanya i Portugal amb l'objectiu d'avançar en el mutu coneixement i la posada en comú de diverses experiències en matèria de Comptabilitat Pública.

Seu electrònica de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat

A través de la seu electrònica de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, s'ofereix als ciutadans l'accés als serveis electrònics relatius al procediment de control financer de subvencions.

Enllaços

Als dos canals anteriors (*SGPG i IGAE) s'ofereix un repertori específic d'Enllaços a continguts similars o relacionats.

Logo Oficina virtual 

Oficina virtual

A través de l'Oficina virtual es facilita informació sobre el catàleg de sistemes d'informació i serveis web accessibles des d'organismes públics, així com servei de sol·licitud d'accés a qualsevol dels sistemes d'aquest catàleg i d'accés a l'escriptori personalitzat d'aplicacions o bases de dades amb accés restringit, prèvia autorització. Ofereix així mateix serveis de descàrrega de versions actualitzades de programes o aplicacions informàtiques d'interès per a la gestió econòmic financera dels òrgans gestors públics i per a l'enviament d'informació econòmic financera, a través d'Internet, per part dels òrgans gestors de l'Administració General de l'Estat; organismes autònoms; empreses públiques i entitats locals.

Aquest canal s'estructura als següents apartats:

Procediments Administratius del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

La pràctica totalitat de l'activitat de l'Administració Pública es desenvolupa entorn de la gestió i tramitació dels procediments administratius i serveis, caracteritzats pel seu alt grau de formalització conseqüència de la subjecció de l'activitat administrativa a les normes.

Els procediments administratius i serveis són processos a través dels quals un òrgan administratiu competent decideix sobre les prestacions, serveis i pretensions plantejades pels ciutadans.

Amb la finalitat de donar a conèixer els principals procediments administratius i serveis la competència dels quals té atribuïda l'extint Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, a través d'aquest apartat (per enllaç al portal del Ministeri) pot obtenir informació sobre tots ells, i tramitar electrònicament aquells disponibles a aquest efecte .

Catàleg de Sistemes d'Informació

La relació d'aplicacions que apareix en aquest apartat per cada tipus d'unitat administrativa, Organisme públic o Administració pública, es refereix al catàleg de sistemes d'informació de la Secretaria d'Estat de Pressupostos i Despeses, als quals es podria accedir, prèvia autorització pel Responsable de la base de dades, classificats en funció dels destinataris dels mateixos.

Es pot trobar informació específica de cada d'un dels serveis prement sobre el nom del mateix, en cas que estigués activa aquesta funció, o en cas contrari es pot sol·licitar informació addicional remetent un correu electrònic a l'adreça que apareix a la pàgina principal d'aquesta web.

Catàleg de Serveis Web

S'ofereix en aquesta pàgina el catàleg de serveis web oferts per la Secretaria d'Estat de Pressupostos i Despeses per facilitar la interoperabilitat amb els sistemes d'altres entitats i administracions públiques.

Sol·licitud d'accés als Sistemes d'Informació

En l'àmbit de Ia Secretaria d'Estat de Pressupostos i Despeses l'accés als sistemes d'informació i a altres continguts o serveis electrònics que se subministren via Internet estan regulats per la Resolució de 21 de desembre de 2015, de la Secretaria d'Estat de Pressupostos i Despeses, per la qual es regula la política de seguretat dels sistemes d'informació de la Secretaria d'Estat de Pressupostos i Despeses i de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat.

Amb caràcter general l'accés a aquests serveis requereix que l'usuari estigui prèviament registrat, és a dir autoritzat per accedir a cadascun d'ells. A més, en un nombre creixent d'aquests serveis s'exigeix que aquest accés es realitzi mitjançant certificat electrònic expedit per un proveïdor autoritzat de serveis de certificació.

Accés als Sistemes d'Informació

A través d'aquest apartat s'accedeix a l'Escriptori Personalitzat de Sistemes d'Informació de la Secretaria d'Estat de Pressupostos i Despeses. En ell trobarà una icona per a cada Sistema d'Informació al que l'usuari disposi de permisos d'accés per haver estat autoritzat prèviament.

Descàrrega de Programes IGAE

Es presenta en aquest apartat la informació i procediments de descàrrega relatius als programes que la Intervenció General de l'Administració de l'Estat (IGAE) posa a la disposició d'altres organitzacions públiques, bé sigui per facilitar l'enviament d'informació de caràcter econòmic pressupostari a la pròpia IGAE o bé per tractar-se de programes d'utilitat per a la gestió econòmica del Sector públic.

Formats d'intercanvi

Es proporcionen aquells formats normalitzats per a l'intercanvi d'informació amb sistemes d'informació de l'Administració pressupostària, posats a la disposició d'usuaris externs a aquest àmbit, incloent una breu descripció de la finalitat del format normalitzat, els seus destinataris i la normativa o documentació en la qual s'especifica el format.

Utilitats Pressupostàries

En aquest apartat s'ofereixen fonamentalment:

 • Estàndards d'intercanvi d'informació relatius a l'elaboració dels Pressupostos Generals de l'Estat.
 • Plantilles pressupostàries per a l'elaboració pels centres gestors de les propostes per als Escenaris pressupostaris i els Pressupostos Generals de l'Estat.
 • Formats oberts, en la qual es publica la definició de l'estructura de dades dels fitxers XML que formen part dels Pressupostos Generals de l'Estat i la seva documentació corresponent.

Comptabilitat pública local

La Intervenció General de l'Administració de l'Estat posa a la seva disposició aquesta secció, "Comptabilitat Pública Local", des d'on podrà accedir a la informació relacionada amb la comptabilitat de les entitats locals: normativa comptable, format normalitzat de comptes, aplicació BÁSICAL, guies per a l'obertura de la comptabilitat, fòrum de comptabilitat pública local.

Informació complementària

S'exposa en aquesta opció diversa informació de caràcter complementari a l'oferta en la resta de pàgines i apartats, actualment:

 • Especificacions TELCON
 • Normativa Bàsica
 • Jubil@

Entorn col·laboratiu SOROLLA2

A través de l'entorn col·laboratiu SOROLLA2 s'ofereix informació de caràcter general sobre el sistema d'informació SOROLLA2. Entre els seus diferents subapartats podrà trobar informació sobre Què és SOROLLA2?; les Funcionalitats principals del sistema; Com se sol·licita i la Relació d'instal·lacions que fins avui s'han adherit.També podrà conèixer el "full de ruta de SOROLLA2" de l'any en curs.

Així mateix s'ofereix formació online, enfocada a tres àrees formatives:

 • Conceptes generals
 • Gestió de caixa pagadora
 • Tramitació d'expedients de despesa

Fòrums

Aquests fòrums pretenen ser un lloc on els usuaris acudeixin a debatre sobre els temes al fet que fan referència i a posar en comú les seves experiències sobre aquest tema.

Normes d'ús: Existeixen dos tipus de fòrums: fòrums públics i fòrums privats. Els fòrums públics són fòrums oberts a tots els interessats en el seu contingut, l'accés del qual té caràcter gratuït, i no requereix registre previ de l'usuari. Els fòrums privats requeriran registre d'usuari i contrasenya per a tot tipus d'accés, seguint les instruccions que s'indiquin en cada cas.

Verificació de documents electrònics de l'Administració pressupostària

A través de la Verificació de documents electrònics de l'Administració pressupostària es pot accedir a la visualització de documents electrònics emmagatzemats en la base de dades de documents electrònics de l'Administració pressupostària, és a dir de l'àmbit de la Secretaria d'Estat de Pressupostos i Despeses.

Actuacions administratives automatitzades

A través d'aquesta pàgina s'accedeix a les resolucions publicades que regulen les actuacions administratives automatitzades en l'àmbit de l'Administració pressupostària.

Aspectes generals

 

Les capçaleres de pàgines del portal, mostren el logo institucional del Govern, Ministeri, i el logo de la Secretaria d'Estat de Pressupostos i Despeses, l'opció per accedir a versions en altres llengües, el cercador web i alguns menús auxiliars.

Inicio | Mapa | Contactes

Des de l'escut institucional del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública s'accedeix al Portal del Ministeri i des del logo de la *SEPG es pot tornar a tot moment a la pàgina d'inici del portal de l'Administració pressupostària. .

En la part inferior s'ofereixen les Novetats dels continguts de cada canal principal

Situada en el peu de la pàgina, la zona de menú complementari ofereix informació referent a la Guia de Navegació, Guia Tècnica, Avís legal, Accessibilitat i grau de compliment de certs estàndards d'Internet.

 

Com saber on estem?

A través de l'encapçalament que es troba en la part superior del marc central de les pàgines de navegació apareix el canal, subcanal i tema del contingut informatiu en el qual ens trobem.

Inicio > Informació Complementària > Normativa Bàsica

També ens podem orientar a tot moment a través del botó Mapa, situat a la zona de capçalera de cada pàgina.

Com canviar d'idioma?

El Portal de l'Administració Pressupostària té gran part dels seus continguts en versió multillenguatge. Es pot navegar usant les llengües oficials d'Espanya (castellà, català/valencià, basc i gallec) i anglès. El menú que permet l'opció d'idiomes es troba en la capçalera, marge superior dret, de la pàgina d'inici del portal i dels canals principals.

Benvingut | Benvingut | Ongi *etorri | Benvido | Welcome |

Per visualitzar la versió del portal en una llengua diferent al castellà (idioma per defecte) caldrà seleccionar la paraula "benvingut" en la llengua corresponent a la versió desitjada.

Impressió de continguts

Per imprimir el contingut de qualsevol pàgina es premerà sobre la icona o enllaç

Versió imprimible

Web accessible per a persones amb discapacitat i altres dispositius de navegació

El Portal de l'Administració Pressupostària és accessible segons els estàndards WAI (AA) WAG 2.0.

 

Recomanacions tècniques i programes necessaris per baixar-se informació del portal

 • Aquest portal està optimitzat per als navegadors MS Internet Internet Explorer versió 6.0 o superior, Firefox 3.0 o superior, Opera 9.0 o superior, K-Meleon 1.5.3 o superior.
 • També es pot accedir des de PDA i telèfons mòbils que comptin amb Opera Mini 4.2 o superior o amb l'última versió de IE inclosa en Windows *Mobile 6.5 o superior. Donada la diversitat de sistemes operatius, no es pot garantir la correcta navegació des de tots ells.
 • Les pàgines estan desenvolupades per a una resolució òptima de pantalla de 1024x768 i navegador configurat amb un màxim de tres nivells de barres d'eines.
 • Els programes necessaris per visualitzar determinats documents del portal poden descarregar-se des de l'opció Utilitats que apareix en el Menú esquerre tant del canal de la Secretaria d'Estat de Pressupostos i Despeses com del canal de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat.
 • També s'ofereixen continguts segons l'estàndard RSS 2.0. Per utilitzar el servei RSS, cal instal·lar un programa anomenat lector o agregador o un explorador d'Internet que suporti aquest estàndard.
Data de l'última actualització: 21/2/2018