Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos - Intervención General de la Administración del Estado
Administración Presupuestaria

Comunitat Autònoma d’Aragó

Òrgan de control intern
Intervenció General de la Diputació General d'Aragó
Titular
Sra. Dª. Ana Gómez Barrionuevo

Adreça

Plaza de los Sitios, 7 50071 ZARAGOZA

Tel.

976 714 207

Fax

976 714 276

A/e

intervención.general@aragon.es

Funcions

La Intervenció General exerceix les funcions de control intern de la gestió economicofinancera del sector públic autonòmic amb plena autonomia respecte dels òrgans i les entitats la gestió de les quals controla. Aquest control el desenvolupa mitjançant l'exercici de la funció interventora i del control financer. Exerceix les funcions de centre directiu i gestor de la comptabilitat pública (Decret legislatiu 1/2000, de 29 de juny, del Govern d'Aragó, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'hisenda de la CA d'Aragó)

Estatut d'autonomia i normativa de caràcter general

Normativa

http://www.aragon.es/

Data de l'última actualització: 4/3/2016