Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos - Intervención General de la Administración del Estado
Administración Presupuestaria

Intervención General de la Administración del Estado

Organigrama Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos Intervención General de la Administración del Estado Dirección General de Presupuestos Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas Dirección General de Fondos Europeos Servicios Centrales Intervenciones Delegadas Otras Unidades con dependencia funcional  
​​

Interventora General María Luisa Lamela Díaz

 Curriculum Vitae (Enllaç al Portal de la Transparència)

Adreces

C/ María de Molina, 50

28006 Madrid

Telèfon IGAE: 91 536 70 00

Funcions

La Intervenció General de l'Administració de l'Estat (IGAE) tindrà al seu càrrec l'exercici de les funcions i competències que li atribueix la normativa vigent relatives a:

 1. El control intern mitjançant l'exercici de la funció interventora, del control financer permanent i de l'auditoria pública d'acord amb l'establert en la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària.
 2. El seguiment i control de subvencions i ajudes públiques i l'administració i custòdia de la Base de dades Nacional de Subvencions d'acord amb l'establert en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
 3. L'adreça i la gestió de la comptabilitat pública en els termes establerts en la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària.
 4. La formació dels comptes econòmics del sector públic.
 5. La classificació de les unitats públiques i la realització d'informes sobre el tractament de les operacions realitzades pel sector públic, d'acord amb la normativa reguladora de la comptabilitat nacional.
 6. La gestió de la informació economicofinancera derivada de l'exercici de les seves funcions comptables i de control.
 7. La relació amb les hisendes territorials a l'efecte de la informació comptable que han de remetre per a la formació dels comptes econòmics del sector públic.
 8. La planificació, disseny i execució de la política informàtica de la Secretaria d'Estat de Pressupostos i Despeses i de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, el suport informàtic de les activitats i l'assessorament, coordinació i instrumentació dels projectes informàtics dels seus òrgans.
 9. Les actuacions derivades de l'exercici del control dels fons europeus, pel que fa a l'exercici de les funcions d'autoritat d'auditoria i Servei Específic en aquells fons en els quals la Intervenció General de l'Administració de l'Estat tingui tal condició.
 10. L'auxili i col·laboració amb l'Administració de Justícia, dins dels límits de les funcions i competències que l'ordenament jurídic atribueix a la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, en relació amb aquells procediments penals en els quals existeixi connexió amb aquestes funcions i competències.
 11. Integració, gestió i publicació de l'Inventari del Sector Públic Estatal, Autonòmic i Local, en els termes previstos en la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
 12. La coordinació de les accions encaminades a protegir els interessos financers de la Unió Europea contra el frau.
 13. La supervisió continua de les entitats i organismes del sector públic institucional estatal en els termes previstos en l'article 85 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic i en les disposicions que ho desenvolupin.
Data de l'última actualització: 5/9/2017