Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos - Intervención General de la Administración del Estado
Administración Presupuestaria

Oficina de Informática Presupuestaria

Organigrama. Servicios Centrales Organigrama. Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos Organigrama. Dirección General de Presupuestos Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas Dirección General de Fondos Europeos Página principal, Intervención General de la Administración del Estado Organigrama. Servicios Centrales Organigrama. Intervención delegadas Organigrama. Otras Unidades Con dependencia funcional Organigrama. Oficina nacional de Auditoria Organigrama. Oficina nacional de Contabilidad Organigrama. Subdirección General de Intervención y Ficalización Organigrama. Subdirección General de Estudios y Coordinación Organigrama. Subdirección General de Organización, Planificación y Gestión de Recursos Organigrama. Oficina de Información Presupuestaria Organigrama. Gabinete Técnico Organigrama. Servicio Nacional de Coordinación Antifraude  

Director José Mª Sobrino Moreno

Dirección:

C/ Núñez de Balboa, 114

28006 Madrid

Telèfon: 91 583 97 24

Funcions

Li correspon la planificació, disseny i execució de la política informàtica de la Secretaria d'Estat de Pressupostos i Despeses i de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, el suport informàtic de les activitats i l'assessorament, coordinació i instrumentació dels projectes informàtics dels seus òrgans.

En concret, li corresponen les següents funcions:

 1. La seguretat de la informació; l'establiment de metodologies i estàndards comuns per al desenvolupament i posada en producció de les aplicacions; el disseny i gestió dels llocs web i seus electròniques per a l'empleat i el ciutadà del corresponent àmbit d'actuació, d'acord amb les especificacions dels centres directius; i el disseny, desenvolupament i actualització dels sistemes d'informació i aplicacions generals de caràcter corporatiu, comuns a l'àmbit de la Secretaria d'Estat de Pressupostos i Despeses i de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat.
 2. El disseny, desenvolupament i actualització dels sistemes d'informació en matèria de comptabilitat del sector públic, i l'assistència i suport informàtic a la Intervenció General de l'Administració de l'Estat i a les seves unitats, en els sistemes d'informació desenvolupats sota les seves especificacions.
 3. El disseny, desenvolupament i actualització dels sistemes d'informació en matèria de control i gestió econòmic-pressupostària del sector públic, i l'assistència i suport informàtic a la Intervenció General de l'Administració de l'Estat i a les seves unitats, en els sistemes d'informació desenvolupats sota les seves especificacions.
 4. La col·laboració amb l'Oficina Nacional d'Auditoria en la realització d'auditories i d'assessoraments de naturalesa informàtica que, en relació amb els controls financers, li siguin assignats pel Director de l'Oficina, i el control intern de qualitat dels sistemes desenvolupats per l'Oficina d'Informàtica Pressupostària.
 5. El disseny, desenvolupament i actualització dels sistemes d'informació en matèria de planificació, programació i pressupost del sector públic estatal, així com l'assistència i suport informàtic a la Direcció general de Pressupostos en els sistemes d'informació desenvolupats sota les seves especificacions, de la qual dependrà funcionalment en l'exercici d'aquestes funcions.
 6. El disseny, desenvolupament i actualització dels sistemes d'informació en matèria de planificació i gestió dels fons europeus i incentius regionals, així com l'assistència i suport informàtic a la Direcció general de Fons Europeus en els sistemes d'informació desenvolupats sota les seves especificacions, de la qual dependrà funcionalment en l'exercici d'aquestes funcions.
 7. El disseny, desenvolupament i actualització dels sistemes d'informació en matèria de costos de personal i disseny, desenvolupament i gestió del sistema de classes passives de l'Estat, així com l'assistència i suport informàtic a la Direcció general de Costos de Personal i Pensions Públiques en els sistemes d'informació desenvolupats sota les seves especificacions, de la qual dependrà funcionalment en l'exercici d'aquestes funcions.
 8. La implantació i gestió de la infraestructura i dels sistemes informàtics i de comunicacions de la Secretaria d'Estat de Pressupostos i Despeses i de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, així com la tramitació de les propostes d'adquisició de béns i serveis de caràcter informàtic i de comunicacions i les seves instal·lacions auxiliars, necessaris per al desenvolupament de la política informàtica en l'àmbit citat. En l'exercici d'aquestes funcions, i en cada àmbit respectiu, tindrà una vinculació funcional amb les Direccions generals de Pressupostos, de Costos de Personal i Pensions Públiques i de Fons Europeus.
 9. L'establiment i subministrament dels procediments tècnics i, si escau, els serveis corporatius i solucions informàtiques comunes en l'àmbit de l'Administració General de l'Estat i dels seus Organismes públics, específics del pressupost, gestió, comptabilitat i control econòmic-pressupostari, a fi de facilitar i mantenir un sistema d'informació integrat, relatiu a l'elaboració, gestió, execució i comptabilitat dels Pressupostos Generals de l'Estat, determinant igualment els moments en què la informació hagi de generar-se i transmetre's o posar-se a disposició per a la seva integració.
 10. La interlocució en comissions i grups de treball ministerials i interministerials en matèria d'Administració digital, la coordinació de la proposta de pla director de sistemes d'informació i comunicacions, l'elaboració de la proposta de pressupostos, i la gestió de la formació i dels recursos humans i materials assignats.

L'Oficina d'Informàtica Pressupostària s'estructura en quatre divisions a les quals competeix l'exercici de les funcions informàtiques i de coordinació que li siguin assignades.

Director de l'Oficina d'Informàtica Pressupostària

 • Li correspon la coordinació general dels treballs dirigits per cadascun de Caps de Divisió i assumirà directament les funcions assignades a l'Oficina d'Informàtica Pressupostària en l'article 12.5 f) del Reial decret 769/2017, de 28 de juliol, no assignades específicament als Caps de Divisió.
 • En particular, la funció de disseny, desenvolupament i actualització dels sistemes d'informació i aplicacions generals de caràcter corporatiu, comuns a l'àmbit de la Secretaria d'Estat de Pressupostos i Despeses i de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, al que fa referència el paràgraf 1r. de l'article 12.5 f), serà assumida directament per l'Adreça de l'Oficina d'Informàtica Pressupostària o assignada a alguna de les seves Divisions, a criteri del Director de l'Oficina, en funció de la naturalesa del sistema o aplicació trasversal que es tracti i de la situació de distribució de recursos en les Divisions.
 • La unitat responsable de la seguretat de la informació estarà incardinada en la Divisió IV d'Explotació i aplicarà i s'ajustarà als acords del comitè de coordinació de la seguretat de la informació i als criteris que estableixi l'Adreça de l'Oficina.
 • Determinarà el desenvolupament per àrees funcionals significatives de les comeses que s'encomanen a cada Cap de Divisió i establirà al mateix temps un marc de gestió per objectius, en el qual cadascuna d'aquestes àrees, agrupades en les diferents Divisions, representa el nivell de responsabilización directa de les actuacions assignades.
 • Anualment elevarà a l'Interventor General un informe amb els resultats i aspectes més rellevants deduïts de l'aplicació pràctica de la distribució funcional aprovada i en el qual, si escau, s'inclouran les propostes de modificació que consideri oportunes per incrementar l'eficàcia i desenvolupament ordenat de les funcions encomanades

Divisió I: d'Aplicacions de Comptabilitat i Control

Cap

Adreça: Núñez de Balboa, 114 28006 Madrid
Telèfon: 91 583 97 24
 • Assumirà el disseny, desenvolupament i actualització dels sistemes d'informació en matèria de comptabilitat, control i gestió econòmic-pressupostària del sector públic, i l'assistència i suport informàtic a la Intervenció General de l'Administració de l'Estat i a les seves unitats, en els sistemes d'informació desenvolupats sota les seves especificacions [paràgrafs 2n. i 3r. de l'article 12.5 f) del Reial decret 769/2017, de 28 de juliol].

Divisió II: d'Aplicacions de Pressupostos i Fons Europeus

Cap Camilo José Vizoso López

Adreça: María de Molina, 50 28006 Madrid
Telèfon: 91 583 97 78
 • Assumirà el disseny, desenvolupament i actualització dels sistemes d'informació en matèria de planificació, programació i pressupost del sector públic estatal, i de planificació i gestió dels fons europeus i incentius regionals, així com l'assistència i suport informàtic a la Direcció general de Pressupostos i a la Direcció general de Fons Europeus en els sistemes d'informació desenvolupats sota les seves respectives especificacions [paràgrafs 5è. i 6è. de l'article 12.5 f) del Reial decret 769/2017, de 28 de juliol].

Divisió III: d'Aplicacions de Costos de Personal i Pensions Públiques

Cap David Baldominos Agraz

Adreça: María de Molina, 50 28006 Madrid
Telèfon: 91 583 98 24
 • Assumirà el disseny, desenvolupament i actualització dels sistemes d'informació en matèria de costos de personal i el disseny, desenvolupament i gestió del sistema de classes passives de l'Estat, així com l'assistència i suport informàtic a la Direcció general de Costos de Personal i Pensions Públiques en els sistemes d'informació desenvolupats sota les seves especificacions [paràgraf 7è. de l'article 12.5 f) del Reial decret 769/2017, de 28 de juliol].

Divisió IV: d'Explotació

Cap Antonio Carrasco Grande

Adreça: María de Molina, 50 28006 Madrid
Telèfon: 91 583 98 30
 • Assumirà la implantació i gestió de la infraestructura i dels sistemes informàtics i de comunicacions de la Secretaria d'Estat de Pressupostos i Despeses i de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat [paràgraf 8è. de l'article 12.5 f) del Reial decret 769/2017, de 28 de juliol, excepte la tramitació de les propostes d'adquisició de béns i serveis de caràcter informàtic i de comunicacions i les seves instal·lacions auxiliars].
Data de l'última actualització: 20/12/2017