Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos - Intervención General de la Administración del Estado
Administración Presupuestaria

Oficina Nacional de Auditoría

Organigrama. Servicios Centrales Organigrama. Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos Organigrama. Dirección General de Presupuestos Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas Dirección General de Fondos Europeos Página principal, Intervención General de la Administración del Estado Organigrama. Servicios Centrales Organigrama. Intervención delegadas Organigrama. Otras Unidades Con dependencia funcional Organigrama. Oficina nacional de Auditoria Organigrama. Oficina nacional de Contabilidad Organigrama. Subdirección General de Intervención y Ficalización Organigrama. Subdirección General de Estudios y Coordinación Organigrama. Subdirección General de Organización, Planificación y Gestión de Recursos Organigrama. Oficina de Información Presupuestaria Organigrama. Gabinete Técnico Organigrama. Servicio Nacional de Coordinación Antifraude  

Director Jorge Castejón González

Adreça:

C/ María de Molina, 50

28006 Madrid

Telf.: 91 536 70 72

Funcions

Li correspon:

 1. La planificació, programació, coordinació i seguiment de les actuacions de Control Financer Permanent realitzades per les Intervencions Delegades de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat.
 2. La planificació, programació, coordinació, execució, si escau, i seguiment de les actuacions d'Auditoria Pública realitzades pels òrgans de control.
 3. La planificació, programació, coordinació, execució, si escau, i seguiment de les actuacions de Control Financer de Subvencions i Ajudes Públiques realitzades pels òrgans de control així com la gestió de la Base de dades Nacional de Subvencions.
 4. La planificació, programació, coordinació, execució, si escau, i seguiment de les actuacions de control de fons europeus que correspon a la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, en particular les actuacions derivades de l'exercici de les funcions d'Autoritat d'Auditoria i Servei Específic en aquells fons en els quals la Intervenció General de l'Administració de l'Estat tingui tal condició. En aquest àmbit, desenvoluparà la coordinació del sistema nacional de control d'aquests fons mitjançant l'exercici de les funcions assumides per la Intervenció General de l'Administració de l'Estat en aquesta matèria i, en particular, mantindran les relacions precises amb els òrgans corresponents de l'Administració de l'Estat, de les Entitats del sector públic estatal vinculades o dependents d'aquesta, dels Ens Territorials, així com amb els de la Unió Europea, en el marc de la normativa vigent sobre coordinació de l'acció de l'Estat i la seva representació en les institucions de la Unió Europea.
 5. El control de qualitat de les actuacions de control dutes a terme per les diferents unitats de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat.
 6. L'elaboració i proposta de modificació de les normes d'auditoria del sector públic i de les normes tècniques, mètodes i procediments aplicables a l'exercici de control; sense perjudici de les funcions de coordinació de la Sotsdirecció General d'Estudis i Coordinació. L'Oficina Nacional d'Auditoria s'estructura en cinc divisions a les quals competeix la realització dels controls i les funcions de coordinació que li siguin assignades.
 7. La supervisió continua de les entitats i organismes del sector públic institucional estatal en els termes previstos en l'article 85 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic i en les disposicions que ho desenvolupin.

Agrupa les següents divisions:

Divisió I: Anàlisis i Procediments Especials

A. N. Cap Mercedes Esther Lebrancón Cortesa

Adreça: María de Molina, 50 28006 Madrid

Telf.: 91 536 70 67

 • Li correspon la realització d'auditories i informes d'Anàlisi General i Procediments Especials i les funcions d'elaboració d'informes globals i substantius deduïts del sistema, les relacions del mateix amb el sector privat i òrgans externs a la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, l'organització, impuls i coordinació de les tasques d'auxili jurisdiccional realitzades pels funcionaris depenents de la mateixa, i l'adreça dels informes de processos de privatitzacions prevists a l'apartat desè de l'Acord de Consell de Ministres de 28 de juny de 1996, així com els que hagin de realitzar-se sobre altres operacions economicofinanceres d'especial rellevància.

Divisió II: Organització, Coordinació i Supervisió

A. N. Cap Elena Luengo García

Adreça: María de Molina, 50 28006 Madrid

Telf.: 91 536 70 10

 • Li correspon la realització de les actuacions en matèria de recursos i de suport informàtic a tot el sistema, la coordinació del control financer permanent i posterior efectuat pels Interventors Delegats, Regionals i Territorials, el control de qualitat dels treballs de control financer i les propostes de desenvolupament normatiu en aquesta matèria, així com l'execució directa d'auditories de sistemes informàtics.

Divisió III: Control Financer de Fons Comunitaris

A. N. Cap Rafael Cortés Sánchez

Adreça: Castelló, 117 28006 Madrid
Telf.: 91 536 70 00
 • Li correspon l'adreça del Control Financer de Fons Comunitaris, que comprèn les actuacions de control financer sobre ajudes i subvencions finançades en tot o en part amb càrrec al FEOGA-Garantia, als Fons estructurals i al Fons de cohesió, així com la coordinació dels controls assignats a altres unitats depenents de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat i del Sistema Nacional de Control de Fons Comunitaris, exercint per a això les funcions assumides per aquella en aquesta matèria i en particular les relacions amb les Institucions Comunitàries i Nacionals.

Divisió IV: Control Financer i Auditoria del Sector Públic Estatal

A. N. Cap María Jesús Pinyó

Adreça: María de Molina, 50 28006 Madrid

Telf.: 91 536 70 40

 • Adreça de les funcions de control financer i auditoria de tot el Sector Públic Estatal en execució del pla d'auditories, amb excepció de les assignades específicament a altres Divisions. En concret, li competeixen les auditories relatives a les Administracions Públiques, Empreses Públiques i Entitats Públiques Empresarials, així com el control financer dels Contractes programa.

Divisió V: Auditoria Operativa i Control Financer de Subvencions Nacionals

A. N. Cap Isabel Silva Urien

Adreça: María de Molina, 50 28006 Madrid

Telf.: 91 536 70 34

 • Desenvolupament dels treballs d'auditoria operativa i control financer de subvencions nacionals, la realització d'auditories operatives, bàsicament avaluació dels resultats dels programes i plans d'actuació pressupostaris, la verificació dels plans inicials d'actuació dels Organismes i la seva adequació temporal, i la revisió de sistemes i procediments, així com les actuacions de control financer sobre les subvencions concedides amb càrrec als Pressupostos Generals de l'Estat.
Data de l'última actualització: 4/9/2017