Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos - Intervención General de la Administración del Estado
Administración Presupuestaria

Servicio Nacional de Coordinación Antifraude

Organigrama. Servicios Centrales Organigrama. Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos Organigrama. Dirección General de Presupuestos Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas Dirección General de Fondos Europeos Página principal, Intervención General de la Administración del Estado Organigrama. Servicios Centrales Organigrama. Intervención delegadas Organigrama. Otras Unidades Con dependencia funcional Organigrama. Oficina nacional de Auditoria Organigrama. Oficina nacional de Contabilidad Organigrama. Subdirección General de Intervención y Ficalización Organigrama. Subdirección General de Estudios y Coordinación Organigrama. Subdirección General de Organización, Planificación y Gestión de Recursos Organigrama. Oficina de Información Presupuestaria Organigrama. Gabinete Técnico Organigrama. Servicio  Nacional de Coordinación Antifraude  

SubdirectoraGeneral

Adreces

C/ María de Molina, 50

28006 Madrid

Teléfono: 91 536 75 15

Funcions

Li correspon, sense perjudici de les competències de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, les següents funcions, que exercirà sota l'adreça i supervisió de l'Oficina Nacional d'Auditoria:

 

  1. Dirigir la creació i engegada de les estratègies nacionals i promoure els canvis legislatius i administratius necessaris per protegir els interessos financers de la Unió Europea.
  2. Identificar les possibles deficiències dels sistemes nacionals per a la gestió de fons de la Unió Europea.
  3. Establir les lleres de coordinació i informació sobre irregularitats i sospites de frau entre les diferents institucions nacionals i l'Oficina Europea de Lluita contra el Frau.
  4. Promoure la formació per a la prevenció i lluita contra el frau.
Data de l'última actualització: 26/9/2017