Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos - Intervención General de la Administración del Estado
Administración Presupuestaria

Subdirección General de Estudios y Coordinación

Organigrama. Servicios Centrales Organigrama. Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos Organigrama. Dirección General de Presupuestos Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas Dirección General de Fondos Europeos Página principal, Intervención General de la Administración del Estado Organigrama. Servicios Centrales Organigrama. Intervención delegadas Organigrama. Otras Unidades Con dependencia funcional Organigrama. Oficina nacional de Auditoria Organigrama. Oficina nacional de Contabilidad Organigrama. Subdirección General de Intervención y Ficalización Organigrama. Subdirección General de Estudios y Coordinación Organigrama. Subdirección General de Organización, Planificación y Gestión de Recursos Organigrama. Oficina de Información Presupuestaria Organigrama. Gabinete Técnico Organigrama. Servicio  Nacional de Coordinación Antifraude  

Sotsdirectora General Mercedes Vega García

Adreces

C/ María de Molina, 50

28006 Madrid

Telèfon: 91 536 70 46

Funcions

Li correspon:

  1. L'elaboració d'estudis, la gestió de publicacions i la definició de les característiques de la formació específica del personal de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat.
  2. La coordinació de les relacions entre els diferents òrgans i unitats de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat en el desenvolupament de les funcions de control i de comptabilitat que tenen atribuïdes, amb l'objecte d'aconseguir la unificació de criteris en l'exercici de les mateixes; incloent la tramitació i seguiment de les consultes realitzades per les unitats de control i, si escau, la proposta d'adopció d'instruccions, en coordinació amb les Sotsdireccions Generals competents, excepte aquelles matèries que hagin estat atribuïdes específicament a un altre òrgan o unitat mitjançant resolució de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat.
  3. Promoure les relacions de coordinació amb les Intervencions Generals de la Defensa i de la Seguretat Social a través de la Unitat d'Enllaç amb la Defensa i de la Unitat d'Enllaç amb la Seguretat Social, ambdues integrades en aquesta Sotsdirecció General, així com amb els òrgans de control de les comunitats autònomes i entitats locals. Gestionar, mantenir i explotar les bases de dades i els sistemes d'informació desenvolupats com a conseqüència de tal funció.
  4. La coordinació de la funció d'auxili i col·laboració amb l'Administració de Justícia.
  5. Integració, gestió i publicació de l'Inventari del Sector Públic Estatal, Autonòmic i Local, en els termes previstos en la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
  6. La tramitació dels expedients derivats del Portal de Transparència.
Data de l'última actualització: 3/8/2017