Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos - Intervención General de la Administración del Estado
Administración Presupuestaria

Informació general

Nota sobre los cambios metodológicos en las series de datos por aplicación del nuevo SEC 2010 Base 2010 de la contabilidad nacional (pdf)

​​

Calendario de publicaciones para 2018

 

Inventari d'entitats depenents dels subsectors que componen el sector de les Administracions Públiques (S.13)

Aquest inventari fa referència a les unitats públiques depenents dels subsectors del sector Administracions Públiques (S.13) de la comptabilitat nacional, d'acord a l'aplicació dels criteris metodològics de classificació institucional establerts pel Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals de la Unió Europea SEC 2010), aprovat pel Reglament Nº 549/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013. La classificació està actualitzada a la data de referència del document publicat.

Manual de càlcul del dèficit en comptabilitat nacional

Primera edició del Manual que compleix un dels compromisos adquirits per la Intervenció General de l'Administració de l'Estat (IGAE) en el marc general de les actuacions previstes en l'"ACORD DE LA COMISSIÓ DELEGADA DEL GOVERN PER A AFERS ECONÒMICS SOBRE MILLORES EN LA TRANSPARÈNCIA EN L'ÀMBIT DE LA INFORMACIÓ ECONÒMICA I ESTADÍSTICA PROPORCIONADA PEL GOVERN". Aquesta publicació s'ha elaborat amb l'objectiu de servir d'ajut a les administracions perquè puguin obtenir de manera senzilla, a partir de la informació de base subministrada pels seus comptes públics, una bona aproximació del dèficit valorat d'acord amb els criteris del Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals (SEC 95). S'hi inclou document amb una actualització del càlcul del dèficit en comptabilitat nacional aplicat a les unitats empresarials que pertanyen al sector de les administracions públiques (S.13), de conformitat amb el que estableix el Pla general de comptabilitat aprovat pel Reial decret 1514/2007, de 16 de novembre, així com a les seves adaptacions sectorials.

Guia per al càlcul de la regla de despesa que estableix la Llei orgànica d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera

Aquestes guies tenen l'objectiu de servir d'ajuda a les Comunitats Autònomes i a les Corporacions Locals per a la determinació de la regla de despesa a la qual es refereix l'article 12 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'Abril. En les mateixes, s'efectua la distinció entre les unitats sotmeses al Pla General de Comptabilitat Pública o al Pla General de Comptabilitat de l'empresa espanyola.

Recomanacions tècniques de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat sobre la utilització del compte 413 “creditors per operacions pendents d'aplicar a pressupost” del Pla General de Comptabilitat Pública

Inventari de mètodes, procediments i fonts utilitzats en el context de l'aplicació del Procediment de Dèficit Excessiu (PDE)

Aquesta publicació es realitza d'acord amb el que disposa l'article 9 del Reglament (CE) núm. 479/2009 del Consell, modificat pel Reglament (UE) núm. 679/2010. Els estats membres han de facilitar a la Comissió, i publicar, un inventari detallat dels mètodes, procediments i fonts utilitzats per recopilar les dades reals sobre dèficit i deute i dels comptes públics en què es basin.

Informació sobre comptabilitat i estadístiques, de conformitat amb el que disposa l'article 3.2 de la Directiva 2011/85/UE del Consell

Per acomplir l'article 3.2 de la Directiva 2011/85/UE del Consell, de 8 de novembre de 2011, sobre els requisits aplicables als marcs pressupostaris dels estats membres, es publica la relació de les dades pressupostàries basades en la comptabilitat pública de les unitats que componen el sector de les administracions públiques, amb una periodicitat mensual per als subsectors de l'Administració Central, les comunitats autònomes i les administracions de la Seguretat Social, i amb una periodicitat trimestral per als subsectors de les corporacions locals. Així mateix, es publica un document en què es mostra la conciliació detallada entre les dades basades en la comptabilitat de caixa (o les xifres equivalents de la comptabilitat pública quan no es disposi d'aquests dades) i les dades basades en la comptabilitat nacional, norma SEC-2010.

Data de l'última actualització: 9/1/2018