Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos - Intervención General de la Administración del Estado
Administración Presupuestaria

Execució del pressupost.Organisme. 2015

​L'article 135 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària estableix que, sense perjudici de la facultat de les Corts Generals de sol·licitar del Govern la informació que estimin oportuna, la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, amb periodicitat mensual, posarà a la disposició de les Corts Generals, a través de la seva Oficina Pressupostària, informació sobre l'execució dels pressupostos. Per donar compliment a aquest precepte s'elabora aquesta publicació sobre la base del contingut establert per l'Ordre EHA/2045/2011, de 14 de juliol, per la qual s'aprova la Instrucció de comptabilitat per a l'Administració Institucional de l'Estat.

         Diciembre 2015. Provisional          Publicación (pdf)     Cuadros (Excel)       

         Noviembre 2015       Publicación (pdf)       Cuadros (Excel)        

         Octubre 2015            Publicación (pdf)      Cuadros (Excel)        

         Septiembre 2015     Publicación (pdf)       Cuadros (Excel)        

         Agosto 2015              Publicación (pdf)      Cuadros (Excel)       

        Julio 2015                  Publicación (pdf)       Cuadros (Excel)        

        Junio 2015                 Publicación (pdf)       Cuadros (Excel)        

         Mayo 2015                Publicación (pdf)        Cuadros (Excel)        

         Abril 2015                 Publicación (pdf)        Cuadros (Excel)         

         

         Marzo 2015               Publicación (pdf)        Cuadros (Excel)

         

         Febrero 2015            Publicación (pdf)        Cuadros (Excel)

         

         Enero 2015                Publicación (pdf)       Cuadros (Excel)

 

  

 

Data de l'última actualització: 5/4/2016