Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos - Intervención General de la Administración del Estado
Administración Presupuestaria

Liquidació del pressupost. Explotació i capital

La Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària estableix en l'article 37.2 que al projecte de Llei de pressupostos generals de l'Estat s'hi acompanyarà com a documentació complementària la liquidació dels pressupostos de l'any anterior. La Intervenció General de l'Administració de l'Estat elabora aquesta publicació en compliment de l'article esmentat, diferenciant entre la liquidació del pressupost de l'AGE, la dels organismes autònoms, agències estatals i altres organismes públics amb crèdits del seu pressupost de despeses de caràcter limitador i la corresponent als pressupostos d'explotació i capital.

Data de l'última actualització: 10/4/2017