Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos - Intervención General de la Administración del Estado
Administración Presupuestaria

Execució del pressupost. Administració general de l'Estat. 2015

​L'article 135 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària estableix que, sense perjudici de la facultat de les Corts Generals de sol·licitar del Govern la informació que estimin oportuna, la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, amb periodicitat mensual, posarà a la disposició de les Comissions de Pressupostos del Congrés dels Diputats i del Senat informació sobre l'execució dels pressupostos. Per donar compliment a aquest precepte s'elabora aquesta publicació sobre la base del contingut establert per l'Ordre EHA/3067/2011, de 8 de novembre, per la qual s'aprova la Instrucció de comptabilitat per a l'Administració General de l'Estat.

       Diciembre 2015. Provisional    Publicación (pdf)       Cuadros (Excel)       Cuadros (Excel). Anexo I       Cuadros (Excel). Anexo II       

       Noviembre 2015    Publicación (pdf)      Cuadros (Excel)       

       Octubre 2015         Publicación (pdf)     Cuadros (Excel)      

       Septiembre 2015   Publicación (pdf)     Cuadros (Excel)      

       Agosto 2015           Publicación (pdf)     Cuadros (Excel)       

       Julio 2015              Publicación (pdf)      Cuadros (Excel)       

       Junio 2015             Publicación (pdf)      Cuadros (Excel)       

       Mayo 2015             Publicación (pdf)      Cuadros (Excel)      

       Abril 2015              Publicación (pdf)      Cuadros (Excel)       

       Marzo 2015            Publicación (pdf)      Cuadros (Excel) 

       Febrero 2015         Publicación (pdf)      Cuadros (Excel)      

       Enero 2015            Publicación (pdf)      Cuadros (Excel)

Data de l'última actualització: 26/8/2016