Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos - Intervención General de la Administración del Estado
Administración Presupuestaria
  • Inici

Intervenció General de l'Administració de l'Estat

Logo IGAE

Des de 1874 la Intervenció General de l'Administració de l'Estat (IGAE) ve desenvolupant dues funcions fonamentals per al desenvolupament de la Hisenda Pública, és a dir per a la gestió dels fons públics obtinguts a través del sistema tributari dels contribuents: el control governamental (quan control intern dependent del propi Poder Executiu però no de cada centre gestor sinó del propi Govern que dirigeix l'Administració i fins a on aconsegueix el seu poder d'adreça) i la comptabilitat pública com centro gestor (llevanza directa de la comptabilitat dels Ministeris; elaboració del Compte General de l'estat que el Govern rendeix al tribunal de Comptes i en conseqüència al Parlament) i directiu (Normes i directrius comptables de tots els ens públics). Molt poques institucions de l'Administració espanyola presenten una carta de servei tan dilatada d'exercici pràcticament ininterromput de dues funcions, bàsiques per al funcionament de l'Estat, en un desenvolupament continu i de millora progressiva i constant al servei de la Hisenda Pública espanyola, i en definitiva de la societat i dels ciutadans.

Com a òrgan de control la IGAE és l'encarregada de verificar, mitjançant el control previ de legalitat i el control financer i l'auditoria pública, que l'activitat economicofinancera del sector públic estatal es adecua als principis de legalitat, economia, eficiència i eficàcia.

Com centro gestor i directiu de la comptabilitat pública li competeix proporcionar informació comptable fiable, completa, professional i independent sobre la gestió pública. I en aquest sentit té la responsabilitat d'elaborar els comptes econòmics del sector públic segons la metodologia del Sistema Europeu de Comptes Nacionals, que el seu més concret i específic resultat és la determinació de la xifra, fonamental en la vida econòmica de la nació, de dèficit públic i tant del total de les Administracions Públiques com de cadascun dels seus subsectors (Administració Central, Comunitats Autònomes, Corporacions Locals i Seguretat Social).

Des de 1989 té atribuïda a més la funció de control de la correcta utilització pels beneficiaris de subvencions i ajudes públiques dels fons rebuts i en aquest sentit entren dins del seu àmbit d'actuacions, aquelles derivades de l'exercici del control dels fons comunitaris, en particular pel que fa a l'exercici de les funcions d'autoritat d'auditoria d'acord amb la pròpia normativa comunitària i el reconeixement i acreditació de tal caràcter per les autoritats comunitàries, en aquells programes en els quals la IGAE ostenta tal condició.

També, des de 1996, és el Centre encarregat de la programació, disseny i execució de la política informàtica de la Secretaria d'Estat de Pressupostos i Despeses.

Totes aquestes funcions s'exerceixen i desenvolupen amb autonomia funcional i independència professional, sustentada de forma essencial en la capacitació i probidad dels funcionaris enquadrats en els dos Cossos que també pràcticament des dels seus orígens es van establir per desenvolupar especializadamente aquestes comeses: el Cos Superior d'Interventors i Auditors de l'Estat i el Cos Tècnic d'Auditoria i Comptabilitat, amb el suport fonamental dels funcionaris superiors i tècnics de tecnologies de la informació i de la resta de personal funcionari i laboral que ocupa els seus corresponents llocs de treball en aquest Centre.

Sense detriment d'aquestes notes d'autonomia i independència, també des de la seva creació la IGAE s'ha adscrit, a efectes administratius i d'enquadrament pressupostari i orgànic, com a Centre Directiu superior al Ministeri d'Hisenda (des de 1996 amb rang de Sotssecretaria), i en l'actualitat a través de la Secretaria d'Estat de Pressupostos i Despeses, com a exponent del desenvolupament d'aquestes funcions en l'àmbit de la gestió de la Hisenda Pública.

A través d'aquestes pàgines es pot accedir a les diverses publicacions, estadístiques i informes realitzades per la IGAE, reflex de les funcions a dalt enumerades i a la normativa actualitzada en l'àmbit de control governamental i de la comptabilitat pública, directament o a través de les seves bases de dades pròpies. I en resum, aquesta és la Institució que actual, i conjunturalment, tinc l'alt honor de dirigir, accentuat per la meva pertinença professional des de fa més de 35 anys als dos col·lectius abans assenyalats i al seu servei professional.

Enllaços

 CIGAE - Central de información de contabilidad nacional 

Informes de déficit público 

BDNS Transparencia 

Sede electrónica IGAE 

Sede electrónica IGAE 

Novetats

Data de l'última actualització: 1/2/2018