Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos - Intervención General de la Administración del Estado
Administración Presupuestaria

Informe sobre el període mitjà de pagament a proveïdors

L'article 6.1 del Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les administracions públiques i les condicions i el procediment de retenció dels recursos dels règims de finançament previstos a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera estableix que la Intervenció General de l'Administració de l'Estat ha de calcular la informació relativa al període mitjà de pagament a proveïdors de l'Administració central prevista en article esmentat. Per acomplir aquest precepte, la IGAE publicarà mensualment aquesta informació.

Diciembre 2014      Publicación (pdf)     Cuadros (Excel)

Noviembre 2014     Publicación (pdf)    Cuadros (Excel)

Octubre 2014          Publicación (pdf)    Cuadros (Excel)

Septiembre 2014    Publicación (pdf)    Cuadros (Excel)

Data de l'última actualització: 3/3/2015