Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos - Intervención General de la Administración del Estado
Administración Presupuestaria

Guía de navegación

Como navegar polo Portal de Internet da Administración Orzamentaria? www.pap.minhafp.gob.es

Na cabeceira identifícase á Secretaría de Estado de Orzamentos e Gastos do Ministerio de Facenda e Función Pública que configura o ámbito da Administración orzamentaria.

Sitúanse así mesmo nesta zona os accesos ás versións do portal nas distintas linguas oficiais do Estado e, ademais, en inglés.

Tamén se atopan o acceso á páxina de inicio da navegación, o mapa do portal e o acceso a direccións de correo de contacto para atender as consultas dos usuarios sobre os contidos publicados, así como opcións de procura.

Na parte superior pódese acceder a noticias de actualidade do Ministerio de Facenda e Función Pública, especialmente a aquelas relacionadas co ámbito funcional deste Portal.

O corpo central, zona superior, estrutúrase en tres canles:

 • Secretaría de Estado de Orzamentos e Gastos
 • Intervención Xeral da Administración do Estado
 • Oficina virtual

A zona inferior do corpo central dedícase a destacar as novidades que os centros directivos, xestores dos contidos do portal da Administración orzamentaria han querido significar.

Ademais, na parte inferior figuran accesos a campañas institucionais da Administración Xeral do Estado.

No pé de páxina inclúese a ligazón a esta guía e indícanse diversos estándares que cumpre este portal.

Logo SEPG 

Secretaría de Estado de Orzamentos e Gastos

Órgano superior ao que, baixo a dependencia do Ministro de Facenda e Función Pública, correspóndelle dirixir e coordinar:

 • A formulación de criterios e obxectivos de política orzamentaria, a programación plurianual dos programas de gastos e ingresos do sector público estatal, e a elaboración dos Orzamentos Xerais do Estado, o seu seguimento e avaliación da súa execución, a través da Dirección Xeral de Orzamentos.
 • A planificación, programación e presupuestación dos custos de persoal do sector público estatal e o recoñecemento e pago das pensións do Réxime Xeral de Clases Pasivas, todo iso, a través da Dirección Xeral de Custos de Persoal e Pensións Públicas.
 • O deseño, planificación e xestión dos fondos comunitarios e a execución estatal da política de incentivos rexionais, así como o seguimento e xestión da participación española no orzamento comunitario da Unión Europea, a través da Dirección Xeral de Fondos Comunitarios.

Así mesmo, atópase adscrita á Secretaría de Estado de Orzamentos e Gastos, a Intervención Xeral da Administración do Estado.

No exercicio destas funcións, o seu titular coordina a Comisión de Políticas de Gasto e a Comisión de Ingresos, presidíndoas en ausencia do Ministro de Facenda e Función Pública, e preside as Comisións de Análises de Programas, ostentando ademais a vicepresidencia da Comisión de Coordinación Financeira de Actuacións Inmobiliarias e Patrimoniais. Preside tamén o Comité de Investimentos Públicos e o Consello Reitor de Incentivos Rexionais, sendo ademais titular da Delegación Especial do Ministerio de Facenda e Función Pública en RENFE-Operadora, dependendo as unidades administrativas integrantes da devandita Delegación orgánica e funcionalmente do mesmo.

A través destas páxinas pódese obter información actualizada de todas as súas actuacións e comunicar coas diferentes unidades a través das direccións de contacto indicadas.

Organización e Aspectos Xerais.

Neste apartado preséntase a estrutura organizativa e funcións da Secretaría de Estado de Orzamentos e Gastos e dos seus órganos directivos:

 • Dirección Xeral de Orzamentos.
 • Dirección Xeral de Custos de Persoal e Pensións Públicas.
 • Dirección Xeral de Fondos Comunitarios.

Orzamentos Xerais do Estado

Este apartado contén, para o exercicio en curso, a información relativa aos Orzamentos Xerais do Estado, tanto os aprobados como os proxectos dos mesmos. O contido dos Orzamentos está explicado e resumido en varios libros: o libro amarelo, de presentación do proxecto dos Orzamentos ás Cortes Xerais;  e o libro azul, de introdución e estruturas orzamentarias.

Facilita o acceso a información referente a:

 • Orzamentos de exercicios anteriores
 • Orzamentos da Unión Europea, das Comunidades Autónomas e das Entidades locais
 • Normativa orzamentaria
 • Informe económico e financeiro
 • Estatísticas orzamentarias
 • Outra documentación orzamentaria. A través desta páxina pódese acceder á seguinte información:
  • Documentos de traballo
  • Bases de datos macroeconómicos
  • Programas econométricos
  • Outra documentación

Fondos da Unión Europea

A Dirección Xeral de Fondos Comunitarios é o órgano da Administración Central responsable do estudo, avaliación e coordinación da xestión da aplicación en España dos Fondos Estruturais Comunitarios, en especial do FEDER, e do Fondo de Cohesión, sen prexuízo das competencias que nesta materia correspóndelles a outras entidades da Administración. Así mesmo encárgase da xestión dos Incentivos Rexionais e das relacións financeiras e orzamentarias coa Unión Europea.

O sitio web contén información e servizos relativos á política rexional e os seus instrumentos, tanto en relación cos fondos comunitarios nos distintos períodos como respecto dos incentivos rexionais.

Pensións de Clases Pasivas

Na páxina web da Dirección Xeral de Custos de Persoal e Pensións Públicas ofrécese información detallada e actualizada dos distintos tipos de prestacións que se xestionan:

 • Pensións do Réxime das Clases Pasivas do Estado
 • Pensións da lexislación especial derivada da guerra civil
 • Anticipos do Fondo de Garantía de Alimentos
 • Axudas ás vítimas de delitos violentos e contra a liberdade sexual

Aquí poderase obter os formularios para solicitar tales prestacións; coñecer a normativa que as regula, así como o procedemento administrativo que se segue para o seu recoñecemento ou calcular o importe da súa futura pensión, se é un funcionario próximo a xubilarse; ou consultar as distintas convocatorias de prestacións sociais do Estado, do Mutualismo Administrativo e das Comunidades.

Custos de Persoal

A Dirección Xeral de Custos de Persoal e Pensións Públicas ten ao seu cargo, entre outras funcións, o exercicio das competencias legalmente atribuídas ao Ministerio de Facenda e Función Pública en materia de custos derivados de medidas relativas ás retribucións do persoal activo e da dotación de postos de traballo dos órganos da Administración. O sitio web contén información sobre normativa; estatísticas en relación coas devanditas funcións e memoria de actividades.

Sede electrónica da Dirección Xeral de Custos de Persoal e Pensións Públicas

A sede electrónica da Dirección Xeral de Custos de Persoal e Pensións Públicas permite aos cidadáns, no seu propio nome ou a través dos seus representantes, a xestión por Internet de determinados trámites relacionados coas pensións e prestacións de Clases Pasivas, entre os que cabe citar os seguintes.

 • Consulta de datos persoais e económicos das pensións abonadas por Clases Pasivas.
 • Obtención de informes: recibos da nómina actual e das nóminas anteriores (os últimos doce meses), informe da revalorización do ano en curso.
 • Obtención de certificados: certificado de retencións a conta do IRPF, certificados de pensións en alta (mensuais e anuais), certificado de pensionista, certificado negativo, certificado de pensionista de xubilación por incapacidade/retiro por inutilidade.
 • Consulta de estado de tramitación da pensión ou prestación abonada por Clases Pasivas ou dos recursos interpostos en materia de Clases Pasivas.

Sede electrónica da Dirección Xeral de Fondos Comunitarios

A sede electrónica da Dirección Xeral de Fondos Comunitarios permite aos cidadáns, o acceso aos servizos electrónicos do ámbito dos Incentivos Rexionais e dos Fondos Comunitarios.

Logo IGAE 

Intervención Xeral da Administración do Estado

A Intervención Xeral da Administración do Estado, adscrita á Secretaría de Estado de Orzamentos e Gastos con rango de subsecretaría, ten ao seu cargo:

 • O control interno mediante o exercicio da función interventora, do control financeiro permanente e da auditoría pública.
 • O seguimento e control de subvencións e axudas públicas e a administración e custodia da Base de Datos Nacional de Subvencións,  de acordo co establecido na Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeneral de Subvencións.
 • A dirección e a xestión da contabilidade pública nos termos establecidos na Lei 47/2003, de 26 de novembro, Xeral Orzamentaria.
 • A formación das contas económicas do sector público.
 • A clasificación das unidades públicas e a realización de informes sobre o tratamento das operacións realizadas polo sector público, de acordo coa normativa reguladora da contabilidade nacional.
 • A xestión da información económico-financeira derivada do exercicio das súas funcións contables e de control.
 • A relación coas facendas territoriais para os efectos da información contable que deben remitir para a formación das contas económicas do sector público.
 • A planificación, deseño e execución da política informática da Secretaría de Estado de Orzamentos e Gastos e da Intervención Xeral da Administración do Estado, o soporte informático das actividades e o asesoramento, coordinación e instrumentación dos proxectos informáticos dos seus órganos.
 • As actuacións derivadas do exercicio do control dos fondos comunitarios, no que se refire ao exercicio das funcións de Autoridade de Auditoría naqueles programas nos que o IGAE teña tal condición.
 • O auxilio e colaboración coa Administración de Xustiza naqueles procedementos relativos a delitos relacionados coas funcións e competencias que o ordenamento xurídico atribúelle, dentro das condicións e límites fixados no correspondente convenio co Ministerio de Xustiza.
 • Integración e xestión do Inventario de Entes do Sector Público Estatal, Autonómico e Local e a súa publicación como instrumento que garanta a ordenación, información, transparencia e control das entidades do sector público.
 • A coordinación das accións encamiñadas a protexer os intereses financeiros da Unión Europea contra a fraude.

Organización e Aspectos Xerais

Ofrécese información relativa a:

 • Organización e funcións da Intervención Xeral da Administración do Estado
 • Oferta de emprego público
 • Concursos de persoal
 • Licitacións públicas en curso

Contabilidade Nacional

Onde pode atoparse entre outra información, datos do sector Administracións Públicas e os seus subsectores, elaborados en termos de contabilidade nacional, de acordo aos criterios de delimitación institucional e valoración de operacións establecidos polo Sistema Europeo de Contas Nacionais e Rexionais da Unión Europea (SEC 2010). A información dispoñible atópase estruturada nos seguintes apartados

 • Información xeral
 • Información Administracións Públicas
  • Información do sector Administracións Públicas (S.13)
  • Información Administración Central (S.1311)
  • Información Administración Seguridade Social: Subsector Fondos da Seguridade Social (S.1314)
  • Información Comunidades Autónomas: Subsector Administración Rexional (S.1312)
  • Información Corporacións Locais: Subsector Administración Local (S.1313)
 • Información empresas públicas
 • FMI: Proxecto NEDD/SDDS. Operacións non financeiras

CIGAE-Central de Información da Intervención Xeral da Administración do Estado

A través da CIGAE ofrécese os datos do sector Administracións Públicas e as súas susbsectores, elaborados en termos de contabilidade nacional, de acordo cos criterios de delimitación institucional e valoración de operacións establecidos polo Sistema Europeo de Contas Nacionais e Rexionais da Unión Europea.

Execución Orzamentaria

Proporciona acceso a información relativa á execución orzamentaria do sector público estatal, a través dos seguintes apartados:

 • Distribución territorial do investimento do Sector Público Estatal
 • Execución orzamentaria Administración Xeral do Estado e Organismos
  • Extracto de execución do Orzamento. Administración Xeral do Estado
  • Execución de orzamento de gastos do Estado. Avance comentado de pagos. Administración Xeral do Estado
  • Execución do Orzamento. Administración Xeral do Estado
  • Operacións de execución do orzamento e das súas modificacións e operacións de tesouraría. Administración Xeral do Estado
  • Execución do Orzamento. Organismos
  • Liquidación do orzamento. Estado
  • Liquidación do orzamento. Organismos
  • Avance de liquidación do orzamento. Estado
  • Avance de liquidación do orzamento. Organismos
 • Execución orzamentaria Sector Público Empresarial e Fundacional Estatal
  • Liquidación do orzamento. Explotación e capital

Rexistro de contas anuais do sector público

A través do Rexistro de contas anuais do sector público ofrécese a seguinte información das contas anuais das entidades integrantes do sector público estatal.

 • Conta Xeral do Estado
 • Conta da Administración Xeral do Estado
 • Contas da Seguridade Social
 • Contas anuais de entidades do sector público administrativo estatal
 • Contas anuais de entidades do sector público empresarial e fundacional estatal
 • Buscador de entidades do sector público estatal

Outra información económico - financeira do sector público

A través deste apartado pódese acceder á seguinte información económica:

 • Informe sobre o Persoal ao servizo do Sector Público Estatal
 • Informe sobre o período medio de pago a provedores
 • Informe sobre cumprimento de prazos legais de pago
 • Información sobre composición e estrutura do sector empresarial e fundacional
 • Informe económico-financeiro de empresas estatais
 • Informe económico-financeiro de fundacións estatais

Rexistro Contable de Facturas e Facturas electrónicas

A través do Rexistro Contable de Facturas e Facturas electrónicas pódese acceder entre outra, á seguinte información:

 • Que é o rexistro contable de factura
 • O rexistro contable de facturas da Administración Xeral do Estado e o seu Organismo Públicos
 • Tramitación de facturas electrónicas
 • Guía xeral para a tramitación de facturas electrónicas
 • Manuais de utilización dos sistemas implicados na tramitación de facturas electrónicas
 • Normativa sobre o RCF e Facturas electrónicas
 • Circulares e escritos sobre o RCF e Facturas electrónicas
 • Guía para as auditorías dos RCF

Control do Gasto Público

Recóllense baixo este apartado as opcións de acceso ás disposicións xerais do control da xestión económico financeira, efectuado pola Intervención Xeral da Administración do Estado; as disposicións específicas aplicables en materia de fiscalización previa; as normas de auditoría do sector público e normas técnicas; e a normativa aplicable no control financeiro de fondos comunitarios; os plans Anuais de Control; as guías de control.

Procedementos

Proporciónase nesta apartado información sobre o procedemento de control financeiro de subvencións e axudas públicas, cuxa competencia ten atribuída a Intervención Xeral da Administración do Estado. Así mesmo, ofrécese a posibilidade da súa tramitación telemática.

Normativa e Informes

A través deste apartado pódese acceder á normativa nas materias obxecto do tratamento deste Portal.

Así mesmo pódese acceder ás páxinas correspondentes das Intervencións Xerais de Comunidades Autónomas e de Organismos doutros Estados con funcións similares ás do IGAE.

 • Marco normativo do orzamento e gasto público
 • Orzamentos
 • Contabilidade Pública
 • Control Público
 • Clases Pasivas
 • Custos de Persoal
 • Fondos Unión Europea
 • Financiamento Territorial
 • Base de datos Lei (Lexislación e Informes)
 • Intervencións Xerais de Comunidades Autónomas
 • Normativa de Comunidades Autónomas
 • Organismos de Estados membros da Unión Europea con funcións similares
 • Organismos Estatais Iberoamericanos con funcións similares
 • OLAF. Nota de prensa
 • OLAF. Informe 2014

Publicacións

A información sobre publicacións está clasificada neste apartado nos seguintes epígrafes:

 • Catálogo do IGAE
 • Publicacións en Liña
 • Revista Conta con IGAE
 • XVIII Xornadas de Presupuestación, Contabilidade e Control Público

Estatísticas e Informes

Seguindo o Acordo da Comisión Delegada do Goberno para Asuntos Económicos sobre melloras na transparencia no ámbito da información económica e estatística proporcionada polo Goberno (Consello de Ministros de 14 de xaneiro de 2005), ofrécense estatísticas e informes relativos a:

 • Orzamento
 • Execución e liquidación do orzamento
 • Contabilidade nacional
 • Pensións de clases pasivas
 • Custos de persoal
 • Fondos europeos
 • Código de Boas Prácticas das Estatísticas Europeas adoptado polo Comité do Sistema Estatístico Europeo o 28 de setembro de 2011

Inventario de Entes do Sector Público (INVENTE)

A publicación do inventario de entes do sector público ten como obxectivo ofrecer o coñecemento da súa estrutura, dimensión e composición.

O Real Decreto 696/2013, de 20 de setembro, polo que se modifica o Real Decreto 256/2012, de 27 de xaneiro, polo que se desenvolve a estrutura orgánica básica do Ministerio de Facenda e Función Pública, atribúe á Intervención Xeral da Administración do Estado (IGAE) a integración e xestión do Inventario de Entes do Sector Público Estatal, Autonómico e Local e a súa publicación como instrumento que garanta a ordenación, información, transparencia e control das entidades do sector público

Esta aplicación ofrece o acceso ao Inventario de Entes do Sector Público, constituído pola integración do Inventario de Entes do Sector Público Estatal, Autonómico e Local.

Inventario de Entes do Sector Público Estatal (INVESPE)

A publicación do inventario de entes do sector público estatal ten como obxectivo ofrecer o coñecemento da súa estrutura, dimensión e composición.

Está constituído por todas as figuras xurídicas relacionadas no artigo 2 da Lei 47/2003, Xeral Orzamentaria, excepto a Administración Xeral do Estado. Ademais, inclúe de forma diferenciada e adicional, a información relativa aos Consorcios, Fundacións e Empresas participados de forma minoritaria polo Estado, xa sexa directa ou indirectamente, ofrecendo detalle dos compoñentes e a súa clasificación en Contabilidade Nacional. Facilítanse ademais, os seus datos xerais, a estrutura de dominio, as magnitudes económico-financeiras máis significativas, así como a distribución porcentual dos ingresos que financian a actividade de cada exercicio.

Foro Iberoamericano de Contabilidade Pública (FIC)

Trátase dun foro permanente de reflexión e traballo entre os países Iberoamericanos, España e Portugal co obxectivo de avanzar no mutuo coñecemento e a posta en común de diversas experiencias en materia de Contabilidade Pública.

Sede electrónica da Intervención Xeral da Administración do Estado

A través da sede electrónica da Intervención Xeral da Administración do Estado, ofrécese aos cidadáns o acceso aos servizos electrónicos relativos ao procedemento de control financeiro de subvencións.

Ligazóns

Nas dúas canles anteriores (SGPG e IGAE) ofrécese un repertorio específico de Ligazóns a contidos similares ou relacionados.

Logo Oficina virtual 

Oficina virtual

A través da Oficina virtual facilítase información sobre o catálogo de sistemas de información e servizos web accesibles desde organismos públicos, así como servizo de solicitude de acceso a calquera dos sistemas do devandito catálogo e de acceso ao escritorio personalizado de aplicacións ou bases de datos con acceso restrinxido, previa autorización. Ofrece así mesmo servizos de descarga de versións actualizadas de programas ou aplicacións informáticas de interese para a xestión económico financeira dos órganos xestores públicos e para o envío de información económico financeira, a través de Internet, por parte dos órganos xestores da Administración Xeral do Estado; organismos autónomos; empresas públicas e entidades locais.

Esta canle estrutúrase nos seguintes apartados:

Procedementos Administrativos do Ministerio de Facenda e Función Pública

A práctica totalidade da actividade da Administración Pública desenvólvese ao redor da xestión e tramitación dos procedementos administrativos e servizos, caracterizados polo seu alto grao de formalización consecuencia da suxeición da actividade administrativa ás normas.

Os procedementos administrativos e servizos son procesos a través dos cales un órgano administrativo competente decide sobre as prestacións, servizos e pretensións expostas polos cidadáns.

Coa finalidade de dar a coñecer os principais procedementos administrativos e servizos cuxa competencia ten atribuída o extinto Ministerio de Facenda e Función Pública, a través deste apartado (por ligazón ao portal do Ministerio) pode obter información sobre todos eles, e tramitar electronicamente aqueles dispoñibles para o efecto.

Catálogo de Sistemas de Información

A relación de aplicacións que aparece neste apartado por cada tipo de unidade administrativa, Organismo público ou Administración pública, refírese ao catálogo de sistemas de información da Secretaría de Estado de Orzamentos e Gastos, aos que se podería acceder, previa autorización polo Responsable da base de datos, clasificados en función dos destinatarios dos mesmos.

Pódese atopar información específica de cada dun dos servizos pulsando sobre o nome do mesmo, no caso de que estivese activa esta función, ou pola contra pódese solicitar información adicional remitindo un correo electrónico á dirección que aparece na páxina principal desta web.

Catálogo de Servizos Web

Ofrécese nesta páxina o catálogo de servizos web ofrecidos pola Secretaría de Estado de Orzamentos e Gastos para facilitar a interoperabilidade cos sistemas doutras entidades e administracións públicas.

Solicitude de acceso aos Sistemas de Información

No ámbito de Ia Secretaría de Estado de Orzamentos e Gastos o acceso aos sistemas de información e a outros contidos ou servizos electrónicos que se fornecen vía Internet están regulados pola Resolución de 21 de decembro de 2015, da Secretaría de Estado de Orzamentos e Gastos, pola que se regula a política de seguridade dos sistemas de información da Secretaría de Estado de Orzamentos e Gastos e da Intervención Xeral da Administración do Estado.

Con carácter xeral o acceso a estes servizos require que o usuario estea previamente rexistrado, é dicir autorizado para acceder a cada un deles. Ademais, nun número crecente destes servizos esíxese que este acceso se realice mediante certificado electrónico expedido por un provedor autorizado de servizos de certificación.

Acceso aos Sistemas de Información

A través deste apartado accédese ao Escritorio Personalizado de Sistemas de Información da Secretaría de Estado de Orzamentos e Gastos. Nel atopará unha icona para cada Sistema de Información ao que o usuario dispoña de permisos de acceso por ser autorizado previamente.

Descarga de Programas IGAE

Preséntase neste apartado a información e procedementos de descarga relativos aos programas que a Intervención Xeral da Administración do Estado (IGAE) pon a disposición doutras organizacións públicas, ben sexa para facilitar o envío de información de carácter económico orzamentario ao propia IGAE ou ben por tratarse de programas de utilidade para a xestión económica do Sector público.

Formatos de intercambio

Proporciónanse aqueles formatos normalizados para o intercambio de información con sistemas de información da Administración orzamentaria, postos a disposición de usuarios externos ao devandito ámbito, incluíndo unha breve descrición da finalidade do formato normalizado, os seus destinatarios e a normativa ou documentación na que se especifica o formato.

Utilidades Orzamentarias

Neste apartado ofrécense fundamentalmente:

 • Estándares de intercambio de información relativos á elaboración dos Orzamentos Xerais do Estado.
 • Persoais orzamentarios para a elaboración polos centros xestores das propostas para os Escenarios orzamentarios e os Orzamentos Xerais do Estado.
 • Formatos abertos, na que se publica a definición da estrutura de datos dos ficheiros XML que forman parte dos Orzamentos Xerais do Estado e a súa documentación correspondente.

Contabilidade pública local

A Intervención Xeral da Administración do Estado pon á súa disposición esta sección, "Contabilidade Pública Local", desde onde poderá acceder á información relacionada coa contabilidade das entidades locais: normativa contable, formato normalizado de contas, aplicación BÁSICAL, guías para a apertura da contabilidade, foro de contabilidade pública local, ...

Información complementaria

Exponse nesta opción diversa información de carácter complementario á ofrecida no resto de páxinas e apartados, actualmente:

 • Especificacións TELCON
 • Normativa Básica
 • Jubil@

Contorna colaborativa SOROLLA2

A través da contorna colaborativa SOROLLA2 ofrécese información de carácter xeral sobre o sistema de información SOROLLA2. Entre os seus distintos *subapartados poderá atopar información sobre Que é SOROLLA2?; as Funcionalidades principais do sistema; Como se solicita e a Relación de instalacións que ata a data adheríronse.Tamén poderá coñecer a "folla de ruta de SOROLLA2" do ano en curso.

Así mesmo ofrécese formación en liña, enfocada a tres áreas formativas:

 • Conceptos xerais
 • Xestión de caixa pagadora
 • Tramitación de expedientes de gasto

Foros

Estes foros pretenden ser un lugar onde os usuarios acudan a debater sobre os temas a que fan referencia e a pór en común as súas experiencias respecto diso.

Normas de uso: Existen dous tipos de foros: foros públicos e foros privados. Os foros públicos son foros abertos a todos os interesados no seu contido, cuxo acceso ten carácter gratuíto, e non require rexistro previo do usuario. Os foros privados requirirán rexistro de usuario e contrasinal para todo tipo de acceso, seguindo as instrucións que se indiquen en cada caso.

Verificación de documentos electrónicos da Administración orzamentaria

A través da Verificación de documentos electrónicos da Administración orzamentaria pódese acceder á visualización de documentos electrónicos almacenados na base de datos de documentos electrónicos da Administración orzamentaria, é dicir do ámbito da Secretaría de Estado de Orzamentos e Gastos.

Actuacións administrativas automatizadas

A través desta páxina accédese ás resolucións publicadas que regulan as actuacións administrativas automatizadas no ámbito da Administración orzamentaria.

Aspectos xerais

 

As cabeceiras de páxinas do portal, mostran o logo institucional do Goberno, Ministerio, e o logo da Secretaría de Estado de Orzamentos e Gastos, a opción para acceder a versións noutras linguas, a buscador web e algúns menús auxiliares.

Inicio | Mapa | Contactos

Desde el escudo institucional del Ministerio de Hacienda y Función Pública se accede al Portal del Ministerio y desde el logo de la SEPG se puede volver en todo momento a la página de inicio del portal de la Administración presupuestaria.

Na parte inferior ofrécense as Novidades dos contidos de cada canle principal

Situada no pé da páxina, a zona de menú complementario ofrece información referente á Guía de Navegación, Guía Técnica, Aviso legal, Accesibilidade e grao de cumprimento de certos estándares de Internet.

 

Como saber onde estamos?

A través do encabezamiento que se atopa na parte superior do marco central das páxinas de navegación aparece a canle, subcanal e tema do contido informativo no que nos atopamos.

Inicio > Información Complementaria > Normativa Básica

Tamén nos podemos orientar en todo momento a través do botón Mapa, situado na zona de cabeceira de cada páxina.

Como cambiar de idioma?

O Portal da Administración Orzamentaria ten gran parte dos seus contidos en versión multilenguaje. Pódese navegar usando as linguas oficiais de España (castelán, catalán/valenciano, eúscaro e galego) e inglés. O menú que permite a opción de idiomas atópase na cabeceira, marxe superior dereito, da páxina de inicio do portal e das canles principais.

Benvido | Benvingut | Ongi etorri | Benvido | Welcome |

Para visualizar a versión do portal nunha lingua distinta ao castelán (idioma por defecto) haberá que seleccionar a palabra "benvido" na lingua correspondente á versión desexada.

Impresión de contidos

Para imprimir o contido de calquera páxina pulsarase sobre a icona ou ligazón

Versión imprimible

Web accesible para persoas con discapacidade e outros dispositivos de navegación

O Portal da Administración Orzamentaria é accesible segundo os estándares WAI (AA) WAG 2.0.

 

Recomendacións técnicas e programas necesarios para baixarse información do portal

 • Este portal está optimizado para os navegadores MS Internet Internet Explorer versión 6.0 ou superior, Firefox 3.0 ou superior, Opera 9.0 ou superior, K-Meleon 1.5.3 ou superior.
 • Tamén se pode acceder desde PDA e teléfonos móbiles que conten con Opera Mini 4.2 ou superior ou coa última versión de IE incluída en Windows Mobile 6.5 ou superior. Dada a diversidade de sistemas operativos, non se pode garantir a correcta navegación desde todos eles.
 • As páxinas están desenvolvidas para unha resolución óptima de pantalla de 1024x768 e navegador configurado cun máximo de tres niveles de barras de ferramentas.
 • Os programas necesarios para visualizar determinados documentos do portal poden descargarse desde a opción Utilidades que aparece no Menú esquerdo tanto da canle da Secretaría de Estado de Orzamentos e Gastos como da canle da Intervención Xeral da Administración do Estado.
 • Tamén se ofrecen contidos segundo o estándar RSS 2.0. Para utilizar o servizo RSS, hai que instalar un programa chamado lector ou agregador ou un explorador de Internet que soporte este estándar.
Data da última actualización: 25/10/2017