Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos - Intervención General de la Administración del Estado
Administración Presupuestaria

Licitacións públicas en curso

A Intervención Xeral da Administración do Estado (Intervención General de la Administración del Estdo) poñen a disposición dos usuarios deste Portal a información dos expedientes de contratación que están actualmente en fase de licitación, proporcionando o texto dos pregos de cláusulas administrativas, e de se-lo caso, prescricións técnicas e extracto do anuncio de licitación no B.O.E.

Esta información ofrécese de forma complementaria á que se pode obter, de forma gratuíta, na Intervenión Xeral da Administración do Estado (Intervención General de la Administración del Estado), prevalecendo esta última en caso de discrepancia. Os pregos vinculados desde esta páxina teñen unha finalidade meramente informativa.

Existen distintos pregos do Ministerio de Facenda e Función Pública publicados no BOE que poden ser visitados na dirección.

Data da última actualización: 16/11/2016