Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos - Intervención General de la Administración del Estado
Administración Presupuestaria

Intervenciones Delegadas en los Organismos Públicos y otras Entidades del Sector Público Estatal

Organigrama Secretaría de Estado de Presupuestos y GastosIntervención General de la Administración del EstadoDirección General de PresupuestosDirección General de Costes de Personal y Pensiones PúblicasDirección General de Fondos ComunitariosServicios CentralesIntervenciones DelegadasOtras Unidades con dependencia funcionalIntervenciones Delegadas en los Departamentos Ministeriales y en determinados Órganos DirectivosIntervenciones Delegadas en los Organismos Públicos y Otras Entidades del Sector Público EstatalIntervenciones Delegadas RegionalesIntervenciones Delegadas TerritorialesIntervenciones Delegadas en las representaciones de España en el exterior 

Enderezos

RADIO TELEVISIÓN ESPAÑOLA
ABRIL RIVES, María Luisa
RTVE Edificio RNE 2ª planta Pozuelo de Alarcón
91 346 70 55
CONSEJO SEGURIDAD NUCLEAR
GIRÓN LÓPEZ, Alberto
C/ Justo Dorado, 11
91 346 06 75
CONSEJO DE ESTADO
PUERTA PASCUAL, Juan José
C/ Mayor, 79
91 516 63 55

Funcións

    Correspóndelles:

     

    1. Exercer, sen prexuízo das competencias do titular da Intervención Xeral da Administración do Estado, nos termos establecidos na Lei 47/2003, de 26 de novembro, a función interventora sobre os actos de contido económico cuxa competencia corresponda aos organismos públicos ante os que se achen destacados.
    2. Exercer o control financeiro permanente, a auditoría pública, o control de subvencións e axudas públicas e o control de fondos europeos de acordo coa normativa que en cada caso resulte aplicable e nos termos, condicións e alcance que se determine en cada caso pola Intervención Xeral da Administración do Estado.
    3. Coordinar, no seu caso, as actuacións das Intervencións Delegadas rexionais ou territoriais, en canto realicen controis sobre órganos periféricos dentro da esfera do organismo ou entidade.
Data da última actualización: 28/11/2017