Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos - Intervención General de la Administración del Estado
Administración Presupuestaria

Intervención General de la Administración del Estado

Organigrama Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos Intervención General de la Administración del Estado Dirección General de Presupuestos Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas Dirección General de Fondos Europeos Servicios Centrales Intervenciones Delegadas Otras Unidades con dependencia funcional  
​​

Interventora Xeral María Luisa Lamela Díaz

 Curriculum Vitae (Ligazón ao Portal da Transparencia)

Direccións

C/ María de Molina, 50

28006 Madrid

Teléfono IGAE: 91 536 70 00

Funcións

A Intervención Xeral da Administración do Estado (IGAE) terá ao seu cargo o exercicio das funcións e competencias que lle atribúe a normativa vixente relativas a:

 1. O control interno mediante o exercicio da función interventora, do control financeiro permanente e da auditoría pública de acordo co establecido na Lei 47/2003, de 26 de novembro, Xeral Orzamentaria.
 2. O seguimento e control de subvencións e axudas públicas e a administración e custodia da Base de Datos Nacional de Subvencións de acordo co establecido na Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeneral de Subvencións.
 3. A dirección e a xestión da contabilidade pública nos termos establecidos na Lei 47/2003, de 26 de novembro, Xeral Orzamentaria.
 4. A formación das contas económicas do sector público.
 5. A clasificación das unidades públicas e a realización de informes sobre o tratamento das operacións realizadas polo sector público, de acordo coa normativa reguladora da contabilidade nacional.
 6. A xestión da información económico-financeira derivada do exercicio das súas funcións contables e de control.
 7. A relación coas facendas territoriais para os efectos da información contable que deben remitir para a formación das contas económicas do sector público.
 8. A planificación, deseño e execución da política informática da Secretaría de Estado de Orzamentos e Gastos e da Intervención Xeral da Administración do Estado, o soporte informático das actividades e o asesoramento, coordinación e *instrumentación dos proxectos informáticos dos seus órganos.
 9. As actuacións derivadas do exercicio do control dos fondos europeos, no que se refire ao exercicio das funcións de autoridade de auditoría e Servizo Específico naqueles fondos nos que a Intervención Xeral da Administración do Estado teña tal condición.
 10. O auxilio e colaboración coa Administración de Xustiza, dentro dos límites das funcións e competencias que o ordenamento xurídico atribúe á Intervención Xeral da Administración do Estado, en relación con aqueles procedementos penais nos que exista conexión coas devanditas funcións e competencias.
 11. Integración, xestión e publicación do Inventario do Sector Público Estatal, Autonómico e Local, nos termos previstos na Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público.
 12. A coordinación das accións encamiñadas a protexer os intereses financeiros da Unión Europea contra a fraude.
 13. A supervisión continúa das entidades e organismos do sector público institucional estatal nos termos previstos no artigo 85 da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público e nas disposicións que o desenvolvan.
Data da última actualización: 5/9/2017