Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos - Intervención General de la Administración del Estado
Administración Presupuestaria

Oficina de Informática Presupuestaria

Organigrama. Servicios Centrales Organigrama. Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos Organigrama. Dirección General de Presupuestos Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas Dirección General de Fondos Europeos Página principal, Intervención General de la Administración del Estado Organigrama. Servicios Centrales Organigrama. Intervención delegadas Organigrama. Otras Unidades Con dependencia funcional Organigrama. Oficina nacional de Auditoria Organigrama. Oficina nacional de Contabilidad Organigrama. Subdirección General de Intervención y Ficalización Organigrama. Subdirección General de Estudios y Coordinación Organigrama. Subdirección General de Organización, Planificación y Gestión de Recursos Organigrama. Oficina de Información Presupuestaria Organigrama. Gabinete Técnico Organigrama. Servicio Nacional de Coordinación Antifraude  

Director José Mª Sobrino Moreno

Dirección:

C/ Núñez de Balboa, 114

28006 Madrid

Teléfono: 91 583 97 24

Funcións

Correspóndelle a planificación, deseño e execución da política informática da Secretaría de Estado de Orzamentos e Gastos e da Intervención Xeral da Administración do Estado, o soporte informático das actividades e o asesoramento, coordinación e instrumentación dos proxectos informáticos dos seus órganos.

En concreto, correspóndenlle as seguintes funcións:

 1. A seguridade da información; o establecemento de metodoloxías e estándares comúns para o desenvolvemento e posta en produción das aplicacións; o deseño e xestión dos sitios web e sedes electrónicas para o empregado e o cidadán do correspondente ámbito de actuación, de acordo coas especificacións dos centros directivos; e o deseño, desenvolvemento e actualización dos sistemas de información e aplicacións xerais de carácter corporativo, comúns ao ámbito da Secretaría de Estado de Orzamentos e Gastos e da Intervención Xeral da Administración do Estado.
 2. O deseño, desenvolvemento e actualización dos sistemas de información en materia de contabilidade do sector público, e a asistencia e apoio informático á Intervención Xeral da Administración do Estado e ás súas unidades, nos sistemas de información desenvolvidos baixo as súas especificacións.
 3. O deseño, desenvolvemento e actualización dos sistemas de información en materia de control e xestión económico-orzamentaria do sector público, e a asistencia e apoio informático á Intervención Xeral da Administración do Estado e ás súas unidades, nos sistemas de información desenvolvidos baixo as súas especificacións.
 4. A colaboración coa Oficina Nacional de Auditoría na realización de auditorías e de asesoramentos de natureza informática que, en relación cos controis financeiros, sexanlle asignados polo Director da Oficina, e o control interno de calidade dos sistemas desenvolvidos pola Oficina de Informática Orzamentaria.
 5. O deseño, desenvolvemento e actualización dos sistemas de información en materia de planificación, programación e presupuestación do sector público estatal, así como a asistencia e apoio informático á Dirección Xeral de Orzamentos nos sistemas de información desenvolvidos baixo as súas especificacións, da cal dependerá funcionalmente no exercicio destas funcións.
 6. O deseño, desenvolvemento e actualización dos sistemas de información en materia de planificación e xestión dos fondos europeos e incentivos rexionais, así como a asistencia e apoio informático á Dirección Xeral de Fondos Europeos nos sistemas de información desenvolvidos baixo as súas especificacións, da cal dependerá funcionalmente no exercicio destas funcións.
 7. O deseño, desenvolvemento e actualización dos sistemas de información en materia de custos de persoal e deseño, desenvolvemento e xestión do sistema de clases pasivas do Estado, así como a asistencia e apoio informático á Dirección Xeral de Custos de Persoal e Pensións Públicas nos sistemas de información desenvolvidos baixo as súas especificacións, da cal dependerá funcionalmente no exercicio destas funcións.
 8. A implantación e xestión da infraestrutura e dos sistemas informáticos e de comunicacións da Secretaría de Estado de Orzamentos e Gastos e da Intervención Xeral da Administración do Estado, así como a tramitación das propostas de adquisición de bens e servizos de carácter informático e de comunicacións e as súas instalacións auxiliares, necesarios para o desenvolvemento da política informática no ámbito citado. No exercicio destas funcións, e en cada ámbito respectivo, terá unha vinculación funcional coas Direccións Xerais de Orzamentos, de Custos de Persoal e Pensións Públicas e de Fondos Europeos.
 9. O establecemento e subministración dos procedementos técnicos e, no seu caso, os servizos corporativos e solucións informáticas comúns no ámbito da Administración Xeral do Estado e dos seus Organismos públicos, específicos da presupuestación, xestión, contabilidade e control económico-orzamentario, con obxecto de facilitar e manter un sistema de información integrado, relativo á elaboración, xestión, execución e contabilidade dos Orzamentos Xerais do Estado, determinando igualmente os momentos en que a información deba xerarse e transmitirse ou porse a disposición para a súa integración.
 10. A interlocución en comisións e grupos de traballo ministeriais e interministeriales en materia de Administración dixital, a coordinación da proposta de plan director de sistemas de información e comunicacións, a elaboración da proposta de orzamentos, e a xestión da formación e dos recursos humanos e materiais asignados.

A Oficina de Informática Orzamentaria estrutúrase en catro divisións ás que compete o exercicio das funcións informáticas e de coordinación que lle sexan asignadas.

Director da Oficina de Informática Orzamentaria

 • Correspóndelle a coordinación xeral dos traballos dirixidos por cada un de Xefes de División e asumirá directamente as funcións asignadas á Oficina de Informática Orzamentaria no artigo 12.5 f) do Real Decreto 769/2017, de 28 de xullo, non asignadas especificamente aos Xefes de División.
 • En particular, a función de deseño, desenvolvemento e actualización dos sistemas de información e aplicacións xerais de carácter corporativo, comúns ao ámbito da Secretaría de Estado de Orzamentos e Gastos e da Intervención Xeral da Administración do Estado, ao que fai referencia o parágrafo 1.º do artigo 12.5 f), será asumida directamente pola Dirección da Oficina de Informática Orzamentaria ou asignada a algunha das súas Divisións, a criterio do Director da Oficina, en función da natureza do sistema ou aplicación trasversal de que se trate e da situación de distribución de recursos nas Divisións.
 • A unidade responsable da seguridade da información estará incardinada na División IV de Explotación e aplicará e axustarase aos acordos do comité de coordinación da seguridade da información e aos criterios que estableza a Dirección da Oficina.
 • Determinará o desenvolvemento por áreas funcionais significativas dos labores que se encomendan a cada Xefe de División e establecerá ao mesmo tempo un marco de xestión por obxectivos, no que cada unha das devanditas áreas, agrupadas nas diferentes Divisións, representa o nivel de responsabilización directa das actuacións asignadas.
 • Anualmente elevará ao Interventor Xeral un informe cos resultados e aspectos máis relevantes deducidos da aplicación práctica da distribución funcional aprobada e no que, no seu caso, incluiranse as propostas de modificación que considere oportunas para incrementar a eficacia e desenvolvemento ordenado das funcións encomendadas

División I: de Aplicacións de Contabilidade e Control

Xefe

Dirección: Núñez de Balboa, 114 28006 Madrid
Teléfono: 91 583 97 24
 • Asumirá o deseño, desenvolvemento e actualización dos sistemas de información en materia de contabilidade, control e xestión económico-orzamentaria do sector público, e a asistencia e apoio informático á Intervención Xeral da Administración do Estado e ás súas unidades, nos sistemas de información desenvolvidos baixo as súas especificacións [parágrafos 2.º e 3.º do artigo 12.5 f) do Real Decreto 769/2017, de 28 de xullo].

División II: de Aplicacións de Orzamentos e Fondos Europeos

Xefe Camilo José Vizoso López

Dirección: María de Molina, 50 28006 Madrid
Teléfono: 91 583 97 78
 • Asumirá o deseño, desenvolvemento e actualización dos sistemas de información en materia de planificación, programación e presupuestación do sector público estatal, e de planificación e xestión dos fondos europeos e incentivos rexionais, así como a asistencia e apoio informático á Dirección Xeral de Orzamentos e á Dirección Xeral de Fondos Europeos nos sistemas de información desenvolvidos baixo as súas respectivas especificacións [parágrafos 5.º e 6.º do artigo 12.5 f) do Real Decreto 769/2017, de 28 de xullo].

División III: de Aplicacións de Custos de Persoal e Pensións Públicas

Xefe David Baldominos Agraz

Dirección: María de Molina, 50 28006 Madrid
Teléfono: 91 583 98 24
 • Asumirá o deseño, desenvolvemento e actualización dos sistemas de información en materia de custos de persoal e o deseño, desenvolvemento e xestión do sistema de clases pasivas do Estado, así como a asistencia e apoio informático á Dirección Xeral de Custos de Persoal e Pensións Públicas nos sistemas de información desenvolvidos baixo as súas especificacións [parágrafo 7.º do artigo 12.5 f) do Real Decreto 769/2017, de 28 de xullo].

División IV: de Explotación

Xefe Antonio Carrasco Grande

Dirección: María de Molina, 50 28006 Madrid
Teléfono: 91 583 98 30
 • Asumirá a implantación e xestión da infraestrutura e dos sistemas informáticos e de comunicacións da Secretaría de Estado de Orzamentos e Gastos e da Intervención Xeral da Administración do Estado [parágrafo 8.º do artigo 12.5 f) do Real Decreto 769/2017, de 28 de xullo, salvo a tramitación das propostas de adquisición de bens e servizos de carácter informático e de comunicacións e as súas instalacións auxiliares].
Data da última actualización: 20/12/2017