Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos - Intervención General de la Administración del Estado
Administración Presupuestaria

Oficina Nacional de Auditoría

Organigrama. Servicios Centrales Organigrama. Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos Organigrama. Dirección General de Presupuestos Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas Dirección General de Fondos Europeos Página principal, Intervención General de la Administración del Estado Organigrama. Servicios Centrales Organigrama. Intervención delegadas Organigrama. Otras Unidades Con dependencia funcional Organigrama. Oficina nacional de Auditoria Organigrama. Oficina nacional de Contabilidad Organigrama. Subdirección General de Intervención y Ficalización Organigrama. Subdirección General de Estudios y Coordinación Organigrama. Subdirección General de Organización, Planificación y Gestión de Recursos Organigrama. Oficina de Información Presupuestaria Organigrama. Gabinete Técnico Organigrama. Servicio Nacional de Coordinación Antifraude  

Director Jorge Castejón González

Dirección:

C/ María de Molina, 50

28006 Madrid

Telf.: 91 536 70 72

Funcións

Correspóndelle:

 1. A planificación, programación, coordinación e seguimento das actuacións de Control Financeiro Permanente realizadas polas Intervencións Delegadas da Intervención Xeral da Administración do Estado.
 2. A planificación, programación, coordinación, execución, no seu caso, e seguimento das actuacións de Auditoría Pública realizadas polos órganos de control.
 3. A planificación, programación, coordinación, execución, no seu caso, e seguimento das actuacións de Control Financeiro de Subvencións e Axudas Públicas realizadas polos órganos de control así como a xestión da Base de Datos Nacional de Subvencións.
 4. A planificación, programación, coordinación, execución, no seu caso, e seguimento das actuacións de control de fondos europeos que corresponde á Intervención Xeral da Administración do Estado, en particular as actuacións derivadas do exercicio das funcións de Autoridade de Auditoría e Servizo Específico naqueles fondos nos que a Intervención Xeral da Administración do Estado teña tal condición. Neste ámbito, desenvolverá a coordinación do sistema nacional de control destes fondos mediante o exercicio das funcións asumidas pola Intervención Xeral da Administración do Estado nesta materia e, en particular, manterán as relacións precisas cos órganos correspondentes da Administración do Estado, das Entidades do sector público estatal vinculadas ou dependentes desta, dos Entes Territoriais, así como cos da Unión Europea, no marco da normativa vixente sobre coordinación da acción do Estado e a súa representación nas institucións da Unión Europea.
 5. O control de calidade das actuacións de control levadas a cabo polas distintas unidades da Intervención Xeral da Administración do Estado.
 6. A elaboración e proposta de modificación das normas de auditoría do sector público e das normas técnicas, métodos e procedementos aplicables ao exercicio de control; sen prexuízo das funcións de coordinación da Subdirección Xeral de Estudos e Coordinación. A Oficina Nacional de Auditoría estrutúrase en cinco divisións ás que compete a realización dos controis e as funcións de coordinación que lle sexan asignadas.
 7. A supervisión continúa das entidades e organismos do sector público institucional estatal nos termos previstos no artigo 85 da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público e nas disposicións que o desenvolvan.

Agrupa as seguintes divisións:

División I: Análise e Procedementos Especiais

A. N. Xefa Mercedes Esther Lebrancón Cortés

Dirección: María de Molina, 50 28006 Madrid

Telf.: 91 536 70 67

 • Correspóndelle a realización de auditorías e informes de Análise Xeral e Procedementos Especiais e as funcións de elaboración de informes globais e substantivos deducidos do sistema, as relacións do mesmo co sector privado e órganos externos á Intervención Xeral da Administración do Estado, a organización, impulso e coordinación das tarefas de auxilio xurisdicional realizadas polos funcionarios dependentes da mesma, e a dirección dos informes de procesos de privatizacións previstos no apartado décimo do Acordo de Consello de Ministros de 28 de xuño de 1996, así como os que haxan de realizarse sobre outras operacións económico-financeiras de especial relevancia.

División II: Organización, Coordinación e Supervisión

A. N. Xefa Elena Luengo García

Dirección: María de Molina, 50 28006 Madrid

Telf.: 91 536 70 10

 • Correspóndelle a realización das actuacións en materia de recursos e de apoio informático a todo o sistema, a coordinación do control financeiro permanente e posterior efectuado polos Interventores Delegados, Rexionais e Territoriais, o control de calidade dos traballos de control financeiro e as propostas de desenvolvemento normativo nesta materia, así como a execución directa de auditorías de sistemas informáticos.

División III: Control Financeiro de Fondos Comunitarios

A. N. Xefe Rafael Cortés Sánchez

Dirección: Castelló, 117 28006 Madrid

Telf.: 91 536 70 00

 • Correspóndelle a dirección do Control Financeiro de Fondos Comunitarios, que comprende as actuacións de control financeiro sobre axudas e subvencións financiadas en todo ou en parte con cargo ao *FEOGA-Garantía, aos Fondos estruturais e ao Fondo de cohesión, así como a coordinación dos controis asignados a outras unidades dependentes da Intervención Xeral da Administración do Estado e do Sistema Nacional de Control de Fondos Comunitarios, exercendo para iso as funcións asumidas por aquela nesta materia e en particular as relacións coas Institucións Comunitarias e Nacionais.

División IV: Control Financeiro e Auditoría do Sector Público Estatal

A. N. Xefe María Jesús Piñón

Dirección: María de Molina, 50 28006 Madrid

Telf.: 91 536 70 40

 • Dirección das funcións de control financeiro e auditoría de todo o Sector Público Estatal en execución do plan de auditorías, con excepción das asignadas especificamente a outras Divisións. En concreto, compétenlle as auditorías relativas ás Administracións Públicas, Empresas Públicas e Entidades Públicas Empresariais, así como o control financeiro dos Contratos programa.

División V: Auditoría Operativa e Control Financeiro de Subvencións Nacionais

A. N. Xefa Isabel Silva Urien

Dirección: María de Molina, 50 28006 Madrid

Telf.: 91 536 70 34

 • Desenvolvemento dos traballos de auditoría operativa e control financeiro de subvencións nacionais, a realización de auditorías operativas, basicamente avaliación dos resultados dos programas e plans de actuación orzamentarios, a verificación dos plans iniciais de actuación dos Organismos e a súa adecuación temporal, e a revisión de sistemas e procedementos, así como as actuacións de control financeiro sobre as subvencións concedidas con cargo aos Orzamentos Xerais do Estado.
Data da última actualización: 4/9/2017