Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos - Intervención General de la Administración del Estado
Administración Presupuestaria

Subdirección General de Estudios y Coordinación

Organigrama. Servicios Centrales Organigrama. Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos Organigrama. Dirección General de Presupuestos Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas Dirección General de Fondos Europeos Página principal, Intervención General de la Administración del Estado Organigrama. Servicios Centrales Organigrama. Intervención delegadas Organigrama. Otras Unidades Con dependencia funcional Organigrama. Oficina nacional de Auditoria Organigrama. Oficina nacional de Contabilidad Organigrama. Subdirección General de Intervención y Ficalización Organigrama. Subdirección General de Estudios y Coordinación Organigrama. Subdirección General de Organización, Planificación y Gestión de Recursos Organigrama. Oficina de Información Presupuestaria Organigrama. Gabinete Técnico Organigrama. Servicio  Nacional de Coordinación Antifraude  

Subdirectora Xeral Mercedes Veiga García

Direccións

C/ María de Molina, 50

28006 Madrid

Teléfono: 91 536 70 46

Funcións

Correspóndelle:

  1. A elaboración de estudos, a xestión de publicacións e a definición das características da formación específica do persoal da Intervención Xeral da Administración do Estado.
  2. A coordinación das relacións entre os distintos órganos e unidades da Intervención Xeral da Administración do Estado no desenvolvemento das funcións de control e de contabilidade que teñen atribuídas, co obxecto de conseguir a unificación de criterios no exercicio das mesmas; incluíndo a tramitación e seguimento das consultas realizadas polas unidades de control e, no seu caso, a proposta de adopción de instrucións, en coordinación coas Subdireccións Xerais competentes, salvo aquelas materias que fosen atribuídas especificamente a outro órgano ou unidade mediante resolución da Intervención Xeral da Administración do Estado.
  3. Promover as relacións de coordinación coas Intervencións Xerais da Defensa e da Seguridade Social a través da Unidade de Ligazón coa Defensa e da Unidade de Ligazón coa Seguridade Social, ambas as integradas nesta Subdirección Xeral, así como cos órganos de control das comunidades autónomas e entidades locais. Xestionar, manter e explotar as bases de datos e os sistemas de información desenvolvidos como consecuencia de tal función.
  4. A coordinación da función de auxilio e colaboración coa Administración de Xustiza.
  5. Integración, xestión e publicación do Inventario do Sector Público Estatal, Autonómico e Local, nos termos previstos na Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público.
  6. A tramitación dos expedientes derivados do Portal de Transparencia.
Data da última actualización: 3/8/2017