Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos - Intervención General de la Administración del Estado
Administración Presupuestaria

Subdirección General de Intervención y Fiscalización

Organigrama. Servicios Centrales Organigrama. Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos Organigrama. Dirección General de Presupuestos Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas Dirección General de Fondos Europeos Página principal, Intervención General de la Administración del Estado Organigrama. Servicios Centrales Organigrama. Intervención delegadas Organigrama. Otras Unidades Con dependencia funcional Organigrama. Oficina nacional de Auditoria Organigrama. Oficina nacional de Contabilidad Organigrama. Subdirección General de Intervención y Ficalización Organigrama. Subdirección General de Estudios y Coordinación Organigrama. Subdirección General de Organización, Planificación y Gestión de Recursos Organigrama. Oficina de Información Presupuestaria Organigrama. Gabinete Técnico Organigrama. Servicio  Nacional de Coordinación Antifraude  

Subdirectora Xeral Angélica Martinez Ortega

 Dirección

C/ María de Molina, 50

28006 Madrid

Teléfono: 91 536 70 29

Funcións

Correspóndelle:

  1. Formular as propostas de fiscalización previa dos actos de contido económico da Administración do Estado e dos seus organismos autónomos, nos casos nos que a normativa atribúe esta competencia ao titular da Intervención Xeral.
  2. Estudar e propor a resolución das discrepancias que se susciten como consecuencia da función interventora.
  3. A análise xurídica e a proposta de resolución de consultas, informes e criterios uniformes respecto ao exercicio do control previo de legalidade.
  4. Propor as designacións que procedan relativas á intervención dos investimentos e coordinar o seguimento das mesmas.
  5. A elaboración e proposta de aprobación das normas e instrucións precisas para o exercicio da función interventora, sen prexuízo das funcións de coordinación da Subdirección Xeral de Estudos e Coordinación.
Data da última actualización: 3/8/2017