Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos - Intervención General de la Administración del Estado
Administración Presupuestaria

Información General

Nota sobre los cambios metodológicos en las series de datos por aplicación del nuevo SEC 2010 Base 2010 de la contabilidad nacional (pdf)

Calendario de publicaciones para 2018

 

Inventario de entidades dependentes dos subsectores que compoñen o sector das Administracións Públicas (S.13)

Este inventario fai referencia ás unidades públicas dependentes dos subsectores do sector Administracións Públicas (S.13) da contabilidade nacional, de acordo á aplicación dos criterios metodolóxicos de clasificación institucional establecidos polo Sistema Europeo de Contas Nacionais e Rexionais da Unión Europea SEC 2010), aprobado polo Regulamento *Nº 549/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, de 21 de maio de 2013. A clasificación está actualizada á data de referencia do documento publicado.

Manual de cálculo do déficit en contabilidade nacional

Primeira edición do Manual que cumpre un dos compromisos adquiridos pola Intervención Xeral da Administración do Estado (IXAE/IGAE) no marco xeral das actuacións previstas no “ACORDO DA COMISIÓN DELEGADA DO GOBERNO PARA ASUNTOS ECONÓMICOS SOBRE MELLORAS NA TRANSPARENCIA NO ÁMBITO DA INFORMACIÓN ECONÓMICA E ESTATÍSTICA PROPORCIONADA POLO GOBERNO ". Esta publicación elaborouse co obxectivo de servir de axuda ás administracións para que podan obter de maneira sinxela, a partir da información de base subministrada polas súas contas públicas, unha boa aproximación do déficit valorado de acordo cos criterios do Sistema Europeo de Contas Nacionais e Rexionais (SEC 95). Inclúese un documento cunha actualización do cálculo do déficit en contabilidade nacional aplicado ás unidades empresariais que pertencen ao sector das administracións públicas (S.13), conforme ao que establece o Plan Xeral de Contabilidade aprobado polo Real decreto 1514/2007, do 16 de novembro, así como ás súas adaptacións sectoriais.

Guía para o cálculo da regra de gasto, establecida na Lei orgánica de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira

Estas guías teñen o obxectivo de servir de axuda ás Comunidades Autónomas e ás Corporacións Locais para a determinación da regra de gasto á que se refire o artigo 12 da Lei Orgánica 2/2012, de 27 de Abril. Nas mesmas, efectúase a distinción entre as unidades sometidas ao Plan Xeral de Contabilidade Pública ou.

Recomendacións técnicas da Intervención Xeral da Administración do Estado sobre a utilización da conta 413 “acredores por operacións pendentes de aplicar a orzamento” do Plan Xeral de Contabilidade Pública

Inventario de métodos, procedementos e fontes utilizados no contexto da aplicación do Procedemento de Déficit Excesivo (PDE)

Esta publicación realízase de acordo co que se dispón no artigo 9 do Regulamento (CE) Nº 479/2009 do Consello, modificado polo Regulamento (UE) Nº 679/2010, os estados membros facilitarán á Comisión, e publicarán, un inventario detallado dos métodos, procedementos e fontes utilizados para recompilar os datos reais sobre déficit e débeda e das contas públicas en que se baseen.

Información sobre contabilidade e estatísticas, conforme ao que se dispón no artigo 3.2 da Directiva 2011/85/UE do Consello

Para dar cumprimento ao artigo 3.2 da Directiva 2011/85/UE do Consello, do 8 de novembro de 2011, sobre os requisitos aplicables aos marcos orzamentarios dos estados membros, publícase a relación dos datos orzamentarios baseados na contabilidade pública das unidades que compoñen o sector Administracións públicas, con periodicidade mensual para os subsectores da Administración central, as comunidades autónomas e as administracións da Seguridade Social, e con periodicidade trimestral para os subsectores das corporacións locais. Así mesmo, publícase un documento onde se mostra a conciliación detallada entre os datos baseados na contabilidade de caixa (ou as cifras equivalentes da contabilidade pública cando non se dispoña dos devanditos datos) e os datos baseados na contabilidade nacional, norma SEC-2010.

Data da última actualización: 9/1/2018