Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos - Intervención General de la Administración del Estado
Administración Presupuestaria

Execución do orzamento. Administración Xeral do Estado. 2013

​O artigo 135 da Lei 47/2003, do 26 de novembro, xeral orzamentaria establece que, sen prexuízo da facultade das Cortes Xerais de solicitar do Goberno a información que estimen oportuna, a Intervención Xeral da Administración do Estado, con periodicidade mensual, poñerá á disposición das Comisións de Orzamentos do Congreso dos Deputados e do Senado información sobre a execución dos orzamentos. Para lle dar cumprimento a este precepto, elabórase esta publicación con base no contido establecido pola Orde EHA/3067/2011, do 8 de novembro, pola que se aproba a Instrución de contabilidade para a Administración xeral do Estado.

Data da última actualización: 2/4/2014