Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos - Intervención General de la Administración del Estado
Administración Presupuestaria

Distribución territorial do investimento do Sector Público Estatal. 2016

A Intervención Xeral da Administración do Estado elabora esta publicación en cumprimento da obrigación imposta polo artigo 135 da Lei Xeral Orzamentaria, de pór a disposición da Cortes Xerais, a través da súa Oficina Orzamentaria, con periodicidade semestral información regionalizada sobre o grao de execución do investimento real do Sector Público Estatal.

Esta publicación comezouse a elaborar en 2009, en aplicación do artigo 60 da Lei 2/2008, de 23 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2009, referíndose ao Estado e os seus Organismos Autónomos.

A Lei 36/2014, de 26 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2015 amplía o ámbito subxectivo ao Sector Público Estatal.

Data da última actualización: 4/10/2017