Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos - Intervención General de la Administración del Estado
Administración Presupuestaria

Informe sobre o cumprimento de prazos de pagamento. 2013

O artigo 4 da Lei 15/2010, do 5 de xullo, de modificación da Lei 3/2004, do 29 de decembro, pola que se establecen medidas de loita contra a morosidade nas operacións comerciais establece que o interventor xeral do Estado elaborará trimestralmente unha informe sobre o cumprimento dos prazos previstos para o pagamento das obrigacións da Administración xeral do Estado, que incluirá necesariamente o número e a contía global das obrigacións pendentes nas que se estea incumprindo o prazo. Para lle dar cumprimento a este precepto, a IXAE publicará periodicamente información sobre o pagamento de obrigacións.

Data da última actualización: 31/10/2014