Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos - Intervención General de la Administración del Estado
Administración Presupuestaria

Conta da Administración Xeral do Estado. Exercicio 2013

A conta da Administración Xeral do Estado fórmaa cada ano a Intervención Xeral da Administración do Estado e remítese ao Tribunal de Contas antes do 31 de xullo do ano seguinte ao que se refira. Esta conta subministra información do patrimonio, da situación financeira, do resultado económico patrimonial e da execución do orzamento da Administración Xeral do Estado. 

Os titulares dos departamentos ministeriais renden anualmente contas aprobando os informes agregados correspondentes ás operacións realizadas no seu ámbito ministerial. 

A formación e rendición de contas ao Tribunal de Contas realízase conforme ao previsto nas regras 39 a 41 da Orde EHA/3067/2011, do 8 de novembro, por que se aproba a instrución de contabilidade para a Administración Xeral do Estado.

Data da última actualización: 4/9/2015